Judikatura


K elektronicky sjednané rozhodčí doložce

I. Nelze bez dalšího učinit závěr, že rozhodčí doložka sjednaná prostředky elektronické komunikace, zejména emailem, bez zaručeného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je neplatná.

Právnická osoba jako osoba blízká ve smyslu § 196a Obchodního zákoníku

Rovněž právnická osoba může mít (za určitých předpokladů) postavení osoby blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku vůči fyzické osobě. Právnická osoba tak je např. osobou blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím statutárním…

infodeska.cz, partner judikatury
K možnosti nahrazení projevu vůle ve smlouvě o smlouvě budoucí soudem

Jelikož soud nemůže při rozhodování o nahrazení projevu vůle podle § 161 odst. 3 o. s. ř. ničeho na podstatných náležitostech budoucí smlouvy měnit, doplňovat či upřesňovat, je vyloučeno, aby neurčité údaje byly napravovány výkladem projevu vůle…

K možnosti náhrady škody vůči správci konkursní podstaty

Jestliže v důsledku porušení povinnosti postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí způsobí správce konkursní podstaty škodu na majetku dlužníka (na majetku konkursní podstaty dlužníka, kterou spravuje) a nenahradí-li z vlastních prostředků…

Součinnost věřitele nezbytná ke splnění dluhu

Okolnost, že prodávající nesplnili svůj závazek ze smlouvy o zřízení zástavního práva zajistit jeho vklad do katastru nemovitostí, nelze kvalifikovat jako neposkytnutí součinnosti…

Odpovědnost exekutora za škodu způsobenou při výkonu činnosti

Předpokladem odpovědnosti exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s exekuční činností je porušení právní povinnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením právní…

Finanční asistence a skutečný účel úvěru

Podle ustanovení § 161e odst. 1 obch. zák. v rozhodném znění společnost nesmí poskytovat zálohy, půjčky ani úvěry pro účely nabytí jejích akcií ani úvěry nebo půjčky poskytnuté na…

Povaha dohody na postupu v rozhodčím řízení

I. Dohoda na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení, ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, je dohodou ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 obch. zák.,…

K možnosti postoupení pohledávky na zaplacení zálohy na odměnu advokáta

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 4594/2009, ze dne 13. 1. 2011, vyjádřil k možnosti postoupení pohledávky na zaplacení zálohy na odměnu advokáta, když judikoval, že…

Ke způsobu určení ceny nemovitostí při vypořádání SJM

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 4532/2010, ze dne 3. 2. 2011, vyjádřil k otázce, jakým způsobem má být určena cena nemovitosti při vypořádávání společného jmění…