Trestní právo


Subsidiarita trestní represe a zásada ultima ratio v novém trestním zákoníku

V novém trestním zákoně je nově výslovně upravena zásada subsidiarity trestní represe a na to navazující zásada ultima ratio, která byla dosud v praxi aplikována v důsledku nálezů Ústavního soudu. Rád bych upozornil na příspěvek prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., který byl uveřejněn v Bulletinu advokacie. Profesor Šámal vyslovuje následující názory.

Nový trestný čin stalking neboli nebezpečné pronásledování

V souvislosti s nedávnou novelizací trestního zákoníku si připomeňme jeden z nových trestných činů, který byl právě v souvislosti s přijetím trestního zákoníku začleněn do naší trestně právní úpravy,…

infodeska.cz, partner sekce
Zákaz nucení k sebeobviňování v trestním řízení a jeho pojetí v judikatuře Ústavního soudu

Ve svém článku se budu zabývat zákazem nucení k obviňování sama sebe v trestním řízení. Cílem je poskytnout krátké zhodnocení nejnovější judikatury, a to zejména s ohledem na nedávné rozhodnutí…

Ústavní soud k trestnímu činu krácení daně a účinné lítosti

Ústavní soud ČR vydal dne 28. července 2009 nález sp.zn IV.ÚS 3093/08, který by mohl změnit dosavadní rozhodování soudů v oblasti trestně právního posuzování daňových úniků. Podle soudců Ústavního…

Usnesení o vzetí do vazby – ve světle stávající judikatury – část první

Následující článek je věnován problematice usnesení o vzetí do vazby, a to zejména při zohlednění stávající judikatury. Vazba představuje zásah do jedné z…

Význam zajištění úvěru při trestném činu úvěrového podvodu

V oblasti obchodních vztahů má zajištění poskytnutého financování své nepopiratelné místo a zajišťovací nástroje patří v právní praxi mezi jedny z nejlépe propracovaných…

Zásada subsidiarity trestní represe v rámci represe trestního řízení

Ve dnech 10.-11.5.2010 jsem se v Praze zúčastnila semináře Nový trestní zákoník a novelizace souvisejících předpisů, který se uskutečnil pod vedením Prof. JUDr. Pavla…

Úvaha advokáta nad postavením klienta v trestním řízení

Kromě obecně ustálené představy o tom, že trestní právo se aplikuje v případech, kdy se předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení stává osoba, která je podezřelá,…

Usnesení o vzetí do vazby – ve světle stávající judikatury (část druhá)

V tomto příspěvku budeme pokračovat v tematice, kterou jsme začali v první části, tedy usnesení o vzetí do vazby, a to zejména při pohledu na judikaturu týkající se…

Střet povinností řidičů při dopravní nehodě (o usnesení Nejvyššího soudu České republiky vydaného v řízení sp. zn. 7 Tdo 1156/2010)

Prvostupňovým rozsudkem okresního soudu byl obviněný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a odst. 3 tr. zákona a podle § 224 odst. 3 tr.…