Pracovní právo


Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby

Rozvržení pracovní doby patří mezi významné instituty pracovního práva, neboť zaměstnanec je povinen práci vykonávat pouze v této rozvržené pracovní době. Zaměstnanec má podle § 13 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s výjimkou například konta pracovní doby.

Jednatel jako zaměstnanec společnosti

Právní názor, že funkci statutárního orgánu, resp. člena statutárního orgánu, nelze vykonávat v pracovněprávním poměru, je již v současné době ustálen. Takto judikoval již v minulosti Vrchní soud v…

infodeska.cz, partner sekce
Opět k souběhu pracovněprávního poměru a výkonu funkce jednatele

Téma pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným, bylo již mnohokrát diskutováno odbornou veřejností. V českém právním prostředí zdomácněl…

Možnosti obrany proti nekalému podnikání bývalých zaměstnanců

V praxi jsme se již několikrát setkali se situací, kdy bývalí zaměstnanci začali podnikat ve stejném oboru jako jejich bývalý zaměstnavatel nebo nastoupili ke konkurenční firmě nebo si ji sami či…

K zákazu konkurence u členů představenstva akciové společnosti

V tomto příspěvku se pokusíme nastínit a poukázat na některá zajímavá úskalí institutu zákazu konkurence pro členy představenstva akciové společnosti dle § 196 odst. 1…

K možnosti zaměstnavatele provést prohlídku osobní skříňky zaměstnance

V praxi se setkáváme s dotazy klientů, jakým způsobem je možné postupovat proti zaměstnancům, u nichž existuje podezření z krádeže majetku zaměstnavatele, a to zejména,…

Nejvyšší soud ČR podal vysvětlení pojmu splatnost mzdy

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2242/2009, vyjádřil k otázce splatnosti mzdy (popř. platu) a s tím související možnosti…

Jak lze kontrolovat práci zaměstance na počítači

Ne zřídka se setkáváme s tím, že zaměstnanci svůj čas v práci tráví jinou bohulibou činností než plněním pracovněprávních úkolů zaměstnavatele. Za nejčastější formu…

Postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích

„Pracovnímu právu schází definice odborové organizace jako subjektu pracovněprávních vztahů.“[1] Vysvětlení pojmu odborová organizace či jeho definici, nenajdeme nikde v…

Žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru a možnost narovnání v průhěhu soudního řízení

Cílem tohoto článku není poukázání na notoricky známé podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru či následné předpoklady pro uplatnění neplatného rozvázání…