Obchodní právo


Jaké jsou zákonné kompetence a působnost dozorčí rady akciové společnosti

Zákonná úprava kompetence dozorčí rady je obsažená v ustanoveních §§ 197 - 199 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“) a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti, jakožto kontrolního orgánu společnosti tak, že dozorčí rada je především povinna ke kontrolní činnosti – byť se zdaleka nejedná o oprávnění a povinnosti jediné.

Jednatel jako zaměstnanec společnosti

Právní názor, že funkci statutárního orgánu, resp. člena statutárního orgánu, nelze vykonávat v pracovněprávním poměru, je již v současné době ustálen. Takto judikoval již v minulosti Vrchní soud v…

infodeska.cz, partner sekce
Co hrozí podnikatelům za nezveřejnění dokumentů ve sbírce listin

V tomto příspěvku se pokusíme seznámit právnické osoby vystupující jako účetní jednotky se zákonnou povinností zveřejňovat účetní závěrky, výroční zprávy a jiné listiny ve sbírce listin obchodního…

Odstoupení od smlouvy o dílo a některé případy bezdůvodného obohacení

Odstoupení od smlouvy jako důvod zániku závazkového právního vztahu vyvolává různé důsledky, přičemž mezi nejčastěji diskutované spadá bezdůvodné obohacení. V dalším textu bychom se rádi věnovali…

K novým možnostem zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku

Na sklonku loňského roku vydal Vrchní soud v Praze jako soud odvolací pod sp. zn. 7 Cmo 66/2010 zajímavé rozhodnutí, které by mohlo představovat první krok ke změně…

Co je smluvní pokuta a jak ji užívat

Smluvní pokuta je zcela stěžejním zajišťovacím instrumentem civilního práva. Obecným znakem ustanovení o smluvní pokutě je zpravidla jejich dispozitivnost[1]. Stručně…

Opět k souběhu pracovněprávního poměru a výkonu funkce jednatele

Téma pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným, bylo již mnohokrát diskutováno odbornou veřejností. V…

K zákazu konkurence u členů představenstva akciové společnosti

V tomto příspěvku se pokusíme nastínit a poukázat na některá zajímavá úskalí institutu zákazu konkurence pro členy představenstva akciové společnosti dle § 196 odst. 1…

Judikatura obecných soudů v otázce uznání dluhu (závazku) a rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení, moderní způsob řešení sporů, upravený v České republice zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších…

Změny v právní úpravě započtení pohledávek dle NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl mimo jiné i určité změny v právní úpravě podmínek započtení (kompenzace) pohledávek.