Ostatní právo


Ověřování listin pro jejich použití v zahraničí – Česká republika, Nizozemsko a Belgie

Úřední listiny, tj. formalizované dokumenty vystavené nebo potvrzené k tomu pověřeným orgánem, mají ve vnitrostátním právním řádu zpravidla zvláštní postavení, které se týká zejména jejich důkazné hodnoty. V praxi se běžně vyskytují situace, kdy je potřebné použít úřední listinu vystavenou v zahraničí.

Je možné změnit smlouvu na plnění veřejné zakázky

Tento příspěvek se bude zabývat otázkou obsahových resp. rozsahových[1] změn smlouvy uzavřené mezi zadavatelem veřejné zakázky a dodavatelem na základě ukončeného zadávacího řízení dle zákona č. 137…

infodeska.cz, partner sekce
Nepřiměřená délka soudního řízení a možnosti obrany dle českeho práva

Bolavých míst, která tíží českou justici, je požehnaně. Místo vpravdě „čestné“ mezi nimi však zaujímá zpravidla neúnosná doba trvání soudního řízení. To se tak jen velmi výjimečně stává opravdu…

Veřejný zájem a zásady v § 2 odst. 4 správního řádu

V otázce zásad správního řízení hrají zásady vyjádřené v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), otázku podle názoru autora této eseje…

Některé otázky spojené s praktickým využíváním datových schránek

Cílem následujícího textu je alespoň ve stručnosti upozornit na některé z dotazů, které se v souvislosti se zavedením tzv. datových schránek v praxi objevily. Některé z…

K zákazu dělení veřejných zakázek

Cílem tohoto příspěvku, je pokusit se popsat a vymezit situace, které mohou nastat v souvislosti se zákazem dělení veřejných zakázek ve smyslu § 13 odst. 3 zákona č. 137…

Několik poznámek k závaznosti soudní judikatury v českém právu

Český právní řád patří do tzv. kontinentálního právního systému, který je na rozdíl od angloamerického právního systému, charakteristický svou psanou formou. Soudní…

K osobě opatrovíka ve správním řízení

Základní úprava týkající se opatrovnictví ve správním řízení je zakotvena v ust. § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V případě zastupování opatrovníkem jde o…

Druhy pobytů cizinců s ohledem na novelu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR

Novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR byla přijata v důsledku transpozice Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. 5. 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt…

Úskalí soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách

V praxi se poměrně často setkáváme s případy, kdy zadavatel potřebuje získat určité plnění, nicméně v úvodní fázi nezná dostatečně přesné řešení, kterým by bylo možno…