Mezinárodní právo


Ověřování listin pro jejich použití v zahraničí – Česká republika, Nizozemsko a Belgie

Úřední listiny, tj. formalizované dokumenty vystavené nebo potvrzené k tomu pověřeným orgánem, mají ve vnitrostátním právním řádu zpravidla zvláštní postavení, které se týká zejména jejich důkazné hodnoty. V praxi se běžně vyskytují situace, kdy je potřebné použít úřední listinu vystavenou v zahraničí.

The principle of non-refoulement. What is its standing in international law

The word non-refoulement derives from the French refouler, which means to drive back or to repel. Non-refoulement is a principle of customary international law prohibiting the expulsion, deportation,…

infodeska.cz, partner sekce
INCOTERMS a smlouva o přepravě

Soubor mezinárodních interpretačních pravidel dodacích doložek INCOTERMS[1] přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži je zdařilým a zažitým[2] ulehčením a zpřehledněním pravidel mezinárodního…

Co to je evropský platební rozkaz

Jedním z primárních cílů a pilířů Evropského společenství je bezesporu vytvoření společného vnitřního trhu, který nebudou brzdit rozdílné komunitární úpravy jednotlivých členských států pojednávající…

Právní úprava klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (tzv. klinických studií)

Klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků (neboli tzv. klinickou studií) se rozumí systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na…

Product placement aneb konec obav ze skryté reklamy v Čechách

Ještě před létem jsme se v České republice dočkali právní úpravy tzv. product placementu. Do našeho právního řádu byla implementována směrnice 2007/65 ES, kterou se mění…

Určení pravomoci soudu dle nového nařízení Brusel I bis

Nařízením Brusel I bis, které nabylo účinnosti 1.1.2015 (s výjimkou čl. 75 a 76, které se aplikují od 10.1.2015) (dále jen „Nařízení“), je stanovena tzv. dvojitá…

Co je to reklama a proč je problém na to odpovědět

Jaký je vlastně rozdíl mezi regulovanou reklamou a neregulovanou informací? Ptají se stále mnozí odborníci. O to hůře, pokud se nejen řečnicky ptají i soudy, a ještě…

Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení podle Newyorské úmluvy

Smyslem a účelem úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřené 10. června 1958 v New Yorku (dále jen „Newyorská úmluva“)[1], která byla přijata na…

Novela zákona o platebním styku v souvislosti s novou úpravou pravidel pro instituce elektronických peněz

V nedávné době byl schválen návrh zákona vypracovaný ministerstvem financí, který novelizuje zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Tato novela implementuje směrnice…