Součinnost věřitele nezbytná ke splnění dluhu


Klíčová slova článku součinnost věřitele, splnění dluhu Datum vytvoření článku 27.7.2011 Počet zobrazení 9276x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:34

Okolnost, že prodávající nesplnili svůj závazek ze smlouvy o zřízení zástavního práva zajistit jeho vklad do katastru nemovitostí, nelze kvalifikovat jako neposkytnutí součinnosti kupujícím při zaplacení kupní ceny, kterou má na mysli § 520 obč. zák.; lze v ní spatřovat pouze zmaření záměru kupujících získat prostředky na úhradu kupní ceny z poskytnutého úvěru.

Byť kupující nesplnili svůj závazek zaplatit kupní cenu proto, že jim nebyl poskytnut úvěr pro nesplnění podmínky zajistit uspokojení pohledávky z úvěrové smlouvy zástavním právem, nic to nemění na tom, že bylo výlučně na nich, aby si (ať už jakýmkoli způsobem) obstarali prostředky na úhradu jejich dluhu. Věřitel totiž nemá žádnou právní povinnost napomáhat dlužníkovi získat prostředky ke splnění dluhu v penězích.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2131/2009, ze dne 28. 6. 2011

Infodeska.cz