Podmínky použití


Pro uživatele

 1. Vážení návštěvníci portálu eLAW.cz (dále jen "Uživatelé"), v případě, že jste na naše stránky přišli poprvé nebo jste se ještě s podmínkami provozu a užívání naších stránek neseznámili, žádáme Vás, abyste tak neprodleně učinili.
 2. Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetového portálu eLAW.cz třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 3. Užití portálu eLAW.cz nebo jejich jakékoliv části pro jinou než osobní potřebu, zejména jejich další užití formou libovolného šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Současně jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru portálu eLAW.cz.
 4. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele portálu eLAW.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu portálu eLAW.cz.
 5. Jakýkoli a veškery obsah portálu eLAW.cz má pouze informační funkci. Informace obsažené na portálu eLAW.cz není možné považovat za kvalifikované právní poradenství a provozovatel portálu neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu portálu eLAW.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z portálu eLAW.cz ani za škodu vzniklou dočasným či trvalým znemožněním přístupu k portálu eLAW.cz. Provozovatel dále neručí a neodpovídá za možné závazky osob, jejichž nabídky lze na portálu nalézt zejména ve formě inzerce či reklamy. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah stránek, na než vedou odkazy ze stránky eLAW.cz.
 6. Provozovatel má právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah portálu eLAW.cz či jeho část.
 7. Každý Uživatel užívá portál eLAW.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu eLAW.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním portálu eLAW.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování portálu eLAW.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na portálu eLAW.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na portálu eLAW.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím portálu eLAW.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na portál eLAW.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na portálu eLAW.cz. Provozovatel má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2010.

Pro autory

Provozovatel portálu eLAW.cz, společnost eLaw.cz, s.r.o., dále jen „nakladatel“, publikuje na internetových stránkách odborné články, domácí i mezinárodní soudní a jiná rozhodnutí a další informace a komentáře.

Autor, který zašle příspěvek k publikaci souhlasí s následujícími podmínkami:

 • Příspěvky určené k publikaci budou zpravidla původní, v žádném tištěném či elektronickém periodiku doposud v plném rozsahu nepublikované. Rozsah, volba tématu příspěvku ani četnost publikace příspěvků nejsou žádným způsobem omezeny, publikovat je možné i starší články a komentáře. V případě, že článek není původní – tj. byl již publikován, je autor povinen nakladatele na tuto skutečnost upozornit a nakladatel zváží zařazení takového příspěvku dle okolností konkrétního případu.
 • Nakladateldo textu příspěvků obecně nebude zasahovat, vyhrazuje si však právo odepřít uveřejnění příspěvku, pokud nebude souhlasit po obsahové či odborné stránce s jeho obsahem, o čemž bude autora bez zbytečného odkladu informovat. Příspěvky mohou být předkládány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Nakladatel si vyhrazuje právo vrátit příspěvek popř. příspěvky, které neodpovídají uvedeným podmínkám, autorovi k opravě. Nakladatel má právo příspěvek zkrátit popř. rozdělit na více části (například z prostorových důvodů). V případě, že autor výslovně neuvede, že trvá na autorské korektuře, je nakladatel oprávněn provést v příspěvku výše uvedené změny, jinak autorovi vrátí příspěvek spolu se svým vyjádřením k přepracování.
 • Příspěvek bude doručen ve formátu *.doc na e-mailovou adresu redakce elaw@elaw.cz . Příspěvek je považován za přijatý v okamžiku, kdy je jeho odesilateli jako autorovi zaslaného příspěvku doručen souhlas nakladatele s jeho uveřejněním, případně přímo uveřejněním článku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla. Autorský honorář bude řešen dohodou mezi autorem a nakladatelem.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese elaw@elaw.cz