Všechny články


K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Začátkem května tohoto roku zamýšlel předseda vlády podat prezidentu republiky svoji (a podle přesvědčení tedy i demisi celé vlády) demisi podle čl. 73 odst. 1 Ústavy.

K umístění tzv. hypertextového odkazu na internetové stránky ve světle recentní judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) vydal dne 8. září 2016 dlouho očekávaný rozsudek ve věci C-160/15 GS Media (dále jen „Rozsudek“). Na objednávku společnosti Samoa, která je vydavatelem časopisu…

Infodeska.cz
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Už nejaký čas (od 01. januára 2015) sa v Slovenskej republike aplikuje nová úprava arbitráže v prípadoch spotrebiteľských sporov a to na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom…

Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku

Dňa 13.11.2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý má nadobudnúť…

Úprava shody a rozporu s kupní smlouvou podle NOZ

V tomto článku se budeme stručně zabývat změnami v úpravě shody a rozporu s kupní smlouvou v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“).

Leasing softwaru

V praxi se lze občas setkat s požadavkem firem na financování softwarových licencí (včetně OEM licencí) v rámci pořizování nového hardwaru a softwaru, a to formou finančního či…

Nabízení a propagace zboží označeného ochrannou známkou třetí osoby

Na úvod je možné zopakovat, že absolutní kontrola vlastníka ochranné známky ve vztahu ke konkrétnímu zboží uvedenému na trh by byla velice nepraktická

Souběh úroků z prodlení a smluvní pokuty

Článek pojednává o souběhu funkčně obdobného institutů úroků z prodlení a smluvní pokuty, a limitaci jejich výše s ohledem na korektiv dobrých mravů

Licenční smlouva k ochranným známkám

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ("občanský zákoník"), vycházejíc z původní úpravy obsažené v zákoně č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících a o změně…

Určení pravomoci soudu dle nového nařízení Brusel I bis

Nařízením Brusel I bis, které nabylo účinnosti 1.1.2015 (s výjimkou čl. 75 a 76, které se aplikují od 10.1.2015) (dále jen „Nařízení“), je stanovena tzv. dvojitá evropská…