Všechny články


Obrana proti souhlasům vydaným stavebním úřadem podle stavebního zákona

Koncem loňského roku došlo prostřednictvím usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, ke změně pohledu správních soudů na možnost přezkumu souhlasů vydávaných stavebními úřady.

Návrh zákona o realitním zprostředkování schválen poslaneckou sněmovnou

Dne 8. listopadu 2019 schválila poslanecká sněmovna návrh zákona o realitním zprostředkování

Infodeska.cz
Zákon o realitním zprostředkování

Dne 17. února 2020 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovitosti

Dne 18. 3. 2020 schválil Senát České republiky rozsáhlou novelu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejíž předpokládaná účinnost je k 1. 7. 2020, která nově zruší…

Možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou

V tomto článku popíšeme možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou, které poskytuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), a to…

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

V návaznosti na zveřejnění vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti, a který se v souvislosti s přijetím novelizující…

Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České…

Nařízení EU o neoprávněném zeměpisném blokování

Dnem 3. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/302, o zákazu neoprávněného zeměpisného blokování v rámci vnitřního trhu, přijaté v rámci unijní…

Mezinárodní a národní sportovní arbitráž a její aktuální otazníky

Světem sportovní arbitráže aktuálně znovu hýbe kauza Mutu[1] a Pechstein[2], která otevírá otázky zavřené dlouhou dobu do trezoru a spočívající mj. v postavení mezinárodní…

Oprávnění dozorčí rady akciové společnosti nahlížet do dokladů a záznamů společnosti

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady je obsažená v ustanoveních §§ 446-455 ZOK a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je…