Všechny články


Možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou

V tomto článku popíšeme možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou, které poskytuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), a to zejména s ohledem na důvody výpovědi a možnost jejich úpravy v nájemní smlouvě.

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

V návaznosti na zveřejnění vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti, a který se v souvislosti s přijetím novelizující Směrnice Evropského…

Infodeska.cz
Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky.

Nařízení EU o neoprávněném zeměpisném blokování

Dnem 3. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/302, o zákazu neoprávněného zeměpisného blokování v rámci vnitřního trhu, přijaté v rámci unijní strategie pro…

Mezinárodní a národní sportovní arbitráž a její aktuální otazníky

Světem sportovní arbitráže aktuálně znovu hýbe kauza Mutu[1] a Pechstein[2], která otevírá otázky zavřené dlouhou dobu do trezoru a spočívající mj. v postavení mezinárodní…

Oprávnění dozorčí rady akciové společnosti nahlížet do dokladů a záznamů společnosti

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady je obsažená v ustanoveních §§ 446-455 ZOK a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je…

Souhlas valné hromady s uzavřením rozhodčí smlouvy

Předmětem následujícího příspěvku bude ohlédnutí za relativně „čerstvým“ rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), které se věnovalo otázce souhlasu…

K (ne)možnosti zvrácení rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti rozhodnutím soudu

V praxi není neobvyklé, že z různých důvodů, především v důsledku podcenění výzev soudu ke zjednání nápravy, či nevybírání datových schránek zejména u tzv. spících společností,…

Intraunijní investiční arbitráže jsou v rozporu s právem EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. března 2018 rozsudek ve věci Achmea proti Slovenské republice (C‑284/16), v němž rozhodl, že rozhodčí doložky obsažené v dohodách o…

Precedentní rozhodnutí SDEU a mezinárodní investiční arbitráž

Doslova šokující zprávu ze světa mezinárodních arbitráží, generujících z dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic