Občanské právo


Odstoupení od darovací smlouvy a vrácení daru v českém právu

Na těchto řádcích se pokusíme nastínit zda, případně kdy je možné odstoupit či jiným způsobem „zrušit“ darovací smlouvu ať ze strany dárce, tak ze strany obdarovaného. Pro účely tohoto příspěvku budeme uvažovat darovací smlouvu uzavřenou mezi nepodnikateli, a tedy nebudeme zohledňovat případnou speciální úpravu obsaženou v zákoníku obchodním.

K použití zvukového záznamu jako důkazu v civilním soudním řízení

V tomto příspěvku se pokusíme nastínit problematiku pořízení zvukového záznamu, přípustnosti použití zvukového záznamu jako důkazu v civilním soudním řízení a rovněž naznačit některé problematické…

infodeska.cz, partner sekce
Odstoupení od smlouvy o dílo a některé případy bezdůvodného obohacení

Odstoupení od smlouvy jako důvod zániku závazkového právního vztahu vyvolává různé důsledky, přičemž mezi nejčastěji diskutované spadá bezdůvodné obohacení. V dalším textu bychom se rádi věnovali…

Nepřiměřená délka soudního řízení a možnosti obrany dle českeho práva

Bolavých míst, která tíží českou justici, je požehnaně. Místo vpravdě „čestné“ mezi nimi však zaujímá zpravidla neúnosná doba trvání soudního řízení. To se tak jen velmi výjimečně stává opravdu…

Změny v právní úpravě započtení pohledávek dle NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl mimo jiné i určité změny v právní úpravě podmínek započtení (kompenzace) pohledávek.

Využívání kamerového systému z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci i fyzické a právnické osoby jako soukromé orgány (dále „subjekt“ či společně jako „subjekty“), nejen v…

Dědění podílu ve společnosti s ručením omezeným

Právní úprava obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) je častým tématem odborné diskuze nejen v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 90/2012…

Povinnost poskytovat písemný návod ke zboží ve světle principů spotřebitelského práva

Na následujících řádcích se pokusíme poskytnout odpověď na otázku, zda je nezbytné, aby zboží nakupované spotřebiteli v rámci jednotlivých spotřebitelských smluv…

Souběh úroků z prodlení a smluvní pokuty

Článek pojednává o souběhu funkčně obdobného institutů úroků z prodlení a smluvní pokuty, a limitaci jejich výše s ohledem na korektiv dobrých mravů

Co je smluvní pokuta a jak ji užívat

Smluvní pokuta je zcela stěžejním zajišťovacím instrumentem civilního práva. Obecným znakem ustanovení o smluvní pokutě je zpravidla jejich dispozitivnost[1]. Stručně…