JUDr. Luděk Lisse, Ph.D, LL.M, MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D, LL.M, MPA

V roce 1998 absolvoval s vyznamenáním PF UK v Praze (Mgr.), následoval studijní pobyt na Ludwigs-Maxmilian Universität v Mnichově (1999). V roce 2002 zakončil postgraduální studium soukromého práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (titul Ph.D.), o rok později získal tamtéž titul JUDr. V roce 2008 úspěšně dokončil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pod validací Nottingham Trent University (NTU), Velká Británie, mezinárodně uznávaný program LL.M. - Corporate Law. V roce 2010 dokončil studium MPA na Vysoké škole Cevro institut, o.p.s.

Autor je zakladatelem advokátní kanceláře LISSE LEGAL a členem České advokátní komory. Je vědecky a pedagogicky činný na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., přednáší i na dalších vzdělávacích institucích a vysokých školách. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE.

Jeho publikační činnost zahrnuje přes 80 odborných článků v právních časopisech a právních portálech, vysokoškolská skripta (Insolvenční řízení, Civilní proces – VŠFS 2008) i monografie (např. Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2011 nebo Komentář k zákonu o rozhodčím řízení, LINDE 2012).

Zaměřuje se především na korporátní a závazkové právo a rozhodčí řízení.