K novým možnostem zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku


Klíčová slova článku 7 Cmo 66/2010, nové možnosti zápisu, obchodní rejstřik, předmět podnikání, předmět činnosti společnosti, zápis Datum vytvoření článku 7.4.2011 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:01
Mgr. et Bc. Hana Hendrychová

Advokátní kancelář Vych & Partners
Lazarská 6
11000 Praha
http://ak-vych.cz

Na sklonku loňského roku vydal Vrchní soud v Praze jako soud odvolací pod sp. zn. 7 Cmo 66/2010 zajímavé rozhodnutí, které by mohlo představovat první krok ke změně praxe týkající se zápisů předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

Vrchní soud rozhodoval jako soud odvolací v řízení, v rámci kterého se akciová společnost domáhala zapsání v návrhu vymezeného předmětu podnikání (který odpovídal dřívějším názvům živností dle zákona o živnostenském podnikání) poté, co Městský soud v Praze této u této společnosti svévolně bez dalšího změnil po novele zákona o živnostenském podnikání č. 130/2008 Sb. předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku tak, že místo dosavadního předmětu podnikání (který odpovídal názvům vybraných živností, jak je dříve upravoval zákon o živnostenském podnikání a které jsou po uvedené novele vedeny pouze jako tzv. „obory činností“) u této akciové společnosti zapsal předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Městský soud v Praze tento návrh navrhovatelky o „navrácení původního stavu“ zamítl. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací však zamítavé usnesení Městského soudu v Praze změnil tak, že návrhu vyhověl. V odůvodnění svého rozhodnutí pak přinesl poměrně podstatnou argumentaci zmiňující zejména skutečnost, že údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku by měl třetím osobám poskytovat zejména informace o skutečné povaze předmětu podnikání toho kterého podnikatele, nikoli dublovat údaje v živnostenském rejstříku a dále že z žádného právního předpisu nelze dovodit povinnost, že by údaj o předmětu podnikání zapsaný v obchodním rejstříku měl být totožný s označením živnostenského oprávnění. I když tedy byly novelou zákona o živnostenském podnikání č. 130/2008 Sb. sloučeny některé živnosti pod souhrnný předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, nemusí nyní předmět podnikání obchodní společnosti „otrocky“ korespondovat s názvem této jediné souhrnné volné živnosti, která zahrnuje 80 různých činností a jejímž uvedením jako předmětu podnikání nemusí být vůbec zřejmé, jakou činností se daný podnikatel skutečně zabývá. Nic tedy nebrání podnikateli, aby si svůj předmět podnikání v souladu se zakladatelskými dokumenty a platným živnostenským oprávněním vymezil podrobněji a rejstříkový soud je povinen takto specifikovaný předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.

Nakonec Vrchní soud v Praze též zdůraznil, že samotným zavedením jedné volné živnosti a její kodifikace v příloze č.4 zákona o živnostenském podnikání nevznikla povinnost ani podnikatelům již v obchodním rejstříku zapsaným ani rejstříkovému soudu provést změnu zápisu předmětu podnikání v obch. rejstříku.

S ohledem na argumentaci užitou Vrchním soudem lze předpokládat, že se konečně otevírá cesta pro to, aby rejstříkové soudy bez problémů zapisovaly do obchodního rejstříku takový podnikatelem navržený, v zakladatelských dokumentech specifikovaný a v souladu s živnostenským oprávněním jsoucí předmět podnikání, který bude odpovídat skutečně vykonávaným činnostem, a to bez omezení na specifikaci předmětu podnikání odpovídající pouze úrovni názvů živností, v tomto případě souhrnnému názvu živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Pro úplnost připojujeme zestručněné znění dotčeného usnesení:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2010, sp.zn.7 Cmo 66/2010 – 599

Vrchní soud v Praze změnil usnesení Městského soudu v Praze tak, že v obchodním rejstříku obchodní společnosti (a.s.) vymazal předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a zapsal následující předmět podnikání:

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty

- vydávání úvěrových karet

- vymáhání pohledávek pro třetí osoby mimosoudní cestou

- operace směřující k řešení platební neschopnosti

- odkup pohledávek

- postoupení pohledávek

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Zprostředkování obchodu a služeb

Pronájem a půjčování věcí movitých

- pronájem s následnou koupí najaté věci

- finanční leasing

- operativní leasing

- pronájem a půjčování kancelářského vybavení a techniky

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Společnost se v tomto řízení návrhem podaným u Městského soudu v Praze domáhala zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku ve shora uvedeném znění s odůvodněním, že takový předmět podnikání konkrétně a věrně charakterizuje její podnikatelskou činnost a zároveň je v souladu s předmětem podnikání ve stanovách, nikoli vágní označení volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Městský soud v Praze návrh zamítl s odůvodněním, že „vzhledem k novele živnostenského zákona k 1.7.2008 č. 300/2008 Sb.(správně novela č. 130/2008 Sb.) došlo ke sloučení některých živností pod předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Původní živnosti jsou uvedeny pouze jako obory činností. Dle § 35 odst. b) obch. z. se do obchodního rejstříku zapisuje předmět podnikání (činnosti), obory činností se do obchodního rejstříku nezapisují.

Proti tomuto zamítavému usnesení Městského soudu v Praze podala navrhovatelka odvolání, ve kterém navrhla rozhodnutí soudu prvního stupně změnit a návrhu na změnu zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku vyhovět. Setrvala na požadavku zápisu svého předmětu podnikání do obchodního rejstříku ve znění korespondujícím jejím stanovám a doloženým platným živnostenským oprávněním. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je plně důvodné.

Dle §35 písm.b) obch.z. se do obchodního rejstříku zapisuje předmět podnikání (předmět činnosti). Dle §37 odst.1 obch. z. navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku doloží, že mu nejpozději dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět podnikání (činnosti) do obchodního rejstříku zapsána.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že podnikatel je povinen k zápisu předmětu podnikání nebo předmětu činnosti (§56 odst.1 obch.z.) do obchodního rejstříku doložit, že mu nejpozději dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Ani z citované zákonné úpravy ani z dikce zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, včetně novely provedené zákonem č. 130/2008 Sb., účinné od 1. července 2008, nevyplývá, že by údaj o předmětu podnikání navrhovatelky coby akciové společnosti zapsaný v obchodním rejstříku měl být totožný s označením živnostenského oprávnění. V posuzovaném případě tedy „otrocky“ korespondovat s názvem jediné shora uvedené volné živnosti, která zahrnuje osmdesát rozličných činností, kromě shora uvedených převážně finančních služeb dále také např. chov zvířat a jejich výcvik, úpravu nerostů, dobývání rašeliny a bahna, pěstitelské pálení, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výrobu strojů a zařízení, stavbu a výrobu plavidel, výrobu drážních hnacích vozidel, výrobu, vývoj, projektování, zkoušky, instalace letadel, provozování vodovodů a kanalizací, zastavárenskou činnost, provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, fotografické služby, praní pro domácnost, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, a další.

Totožnost zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku s aktuálním označením živnostenského oprávnění, resp. názvem živnosti, nelze dovodit ani z povahy věci samé, i s přihlédnutím na permanentní novelizace právních předpisů týkající se živnostenského podnikání (jak uvádí důvodová zpráva ke zmiňované novele č. 130/2008 Sb. právě zákon o živnostenském podnikání byl k 1.7.2008 více než 100x novelizován). Lze naopak plně souhlasit s odvolatelkou, žeúdaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, by měl třetím osobám, veřejnosti poskytovat informace o skutečné povaze předmětu podnikání toho kterého podnikatele a který je vymezen jeho zakladatelskými dokumenty (stanovami, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou), jež jsou výrazem vůle zakladatelů, resp. společníků, nikoli dublovat údaje v živnostenském rejstříku. Samotným zavedením jedné volné živnosti a její kodifikace v příloze č.4 zákona o živnostenském podnikání nevznikla povinnost ani podnikatelům již v obchodním rejstříku zapsaným ani rejstříkovému soudu provést změnu zápisu předmětu podnikání v obch. rejstříku (čl.II. přechodných ustanovení zák.č. 130/2008 Sb.). Rejstříkový soud u navrhovatelky pochybil již tím, když bez dalšího -aniž byly splněny podmínky dle §200b odst.1 o.s.ř. či §200da odst.3 o.s.ř. - provedl 17.3.2009 změnu zápisu jejího předmětu podnikání v obchodním rejstříku tak, že namísto dosavadního (shora uvedeného) znění předmětu podnikání, který vymazal, zapsal jediný předmět podnikání, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; z obsahu rejstříkového spisu není patrné, že by o tom akciovou společnost vyrozuměl postupem dle §200dc odst.1 o.s.ř.

Z obsahu rejstříkového spisu se podává, že navrhovatelka k návrhu na opětovný zápis předmětu podnikání ve znění korespondujícím stanovám (§173 odst.1 písm.b/ obch.z.) coby zakladatelskému dokumentu (§38i odst.1 písm.a/ obch. zák.), doložila výpisem z živnostenského rejstříku z 7.12.2009 oprávnění k výkonu všech shora uvedených činností (§37 odst.2 obch.z.). Z předloženého výpisu ze živnostenského rejstříku dále mj. vyplývá, že k jejich výkonu byla oprávněna s účinností od 23.10.1996. Vrchní soud k tomu uzavřel, že z daných listin vyplývají ve smyslu §200da odst.1 o.s.ř. údaje, které se do obchodního rejstříku u akciové společnosti zapisují. Proto napadené zamítavé usnesení soudu prvního stupně dle §220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, jak shora uvedeno.

Infodeska.cz