Zásada subsidiarity trestní represe v rámci represe trestního řízení


Klíčová slova článku nový trestní zákoník, ultima ratio, zásada subsidiarita trestní represe Datum vytvoření článku 15.6.2010 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:59
Adela Moškořová

Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš
Antala Staška 38
14000 Praha
http://bcak.cz

Ve dnech 10.-11.5.2010 jsem se v Praze zúčastnila semináře Nový trestní zákoník a novelizace souvisejících předpisů, který se uskutečnil pod vedením Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. V rámci svého přednesu prof. Šámal prezentoval řadu svých poznatků a zkušeností z oblasti soudního postihu trestné činnosti. S většinou z nich jsem se ztotožnila, navíc s jedním z nich v maximální míře.

Přednášející konstatoval, že problémy společnosti nelze nevyřešit pouhým trestněprávním postihem společensky nežádoucího jednání jednotlivců, často recidivistů, a to prostřednictvím jednotlivých skutkových podstat trestným činů . Zdůraznil jednu ze zásad trestního práva, kterou je zásada subsidiarity trestní represe. Je nezbytné se především zabývat příčinami vzniku kriminality, a to veškerými dostupnými prostředky, když se k naplnění tohoto cíle nabízí. Za tímto účelem v České republice působí široká škála veřejných institucí a soukromých subjektů zasahujících do mnoha oblastí veřejného života, např. do oblasti sociální, zaměstnanosti, vzdělávání, osvětové, trávení volného času, krizové intervence či urbanistického plánování. Takovými organizacemi mimo státní sektor jsou například domy dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, Bílý kruh bezpečí, Proxima sociale, Kmen, DOM, Amnesty international, La Strada, Proadis a další.

Prevence kriminality

V rámci snahy o eliminaci společensky škodlivého chování ze společnosti je tedy efektivnějším a ekonomicky méně nákladným způsobem v boji proti těmto společensky nežádoucím jevům právě prevencí kriminality spočívající v podpoře těchto prevenci zajišťujících organizací, a to zejména se zaměřením na nezletilé, oproti vedení nákladného trestního řízení a realizaci výkonu trestu odnětí svobody. Účinné působení prevence kriminality by mělo mít vícenásobný efekt ve snížení trestné činnosti, když by napomohlo snížení počtu recidivistů mezi pachateli. Právě recidivisty je páchána přibližně polovina veškeré trestné činnosti. Například v roce 2006 byl podíl recidivistů ve struktuře pachatelů trestných činů 46,2 %, jak vyplývá z uveřejněné strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstva vnitra ČR.

Za tímto účelem bych navrhla se zaměřit i na boj a prevenci před užíváním omamných a jiných návykových látek, když tyto často silně ovlivňují subjektivní stránku trestného činu, tedy vnitřní vztah pachatele k činu. Na těchto látkách rychle vzniká závislost a tato na vůli pachatele působí zejména tak, že odstraňuje jeho vnitřní zábrany ke spáchání činu, ba často jej k trestnému jednání nutí. Tedy je zřejmé, že v případě takových osob je nemožné se spoléhat toliko na funkci represe trestního řízení a výkonem jednotlivých trestů trestním právem zakotveným.

Směrnice pro prevenci kriminality

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte