K pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví České republiky


Klíčová slova článku majetek, majetek České republiky, pronájem, veřejné zakázky, vlastnictví, zákon č. 219 2000 Sb. Datum vytvoření článku 30.11.2009 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:47
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík
Mgr. Tomáš Hasman

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Cílem tohoto příspěvku je pojednání o možnostech pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví České republiky podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění (dále jen „ZNP“), a to rovněž ve vazbě na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V případě uzavírání smlouvy o nájmu majetku, který je ve vlastnictví státu, postupuje příslušná organizační složka státu podle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „ZoM“). Dle § 27 odst. (1) ZoM, „věc nebo její část, kterou organizační složka dočasně nepotřebuje k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, lze přenechat do užívání právnické nebo fyzické osoby. Obdobně lze postupovat v případě, že tak bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu, ke kterému organizační složce slouží. Ustanovení § 27 ZoMdále stanoví v odst. (2), „že užívání lze sjednat pouze na dobu určitou v trvání nejdéle 8 let pro jednoho uživatele. Pokud jsou podmínky podle odstavce 1 splněny i nadále, lze užívání témuž uživateli prodloužit anebo sjednat znovu, avšak opět pouze na dobu v trvání nejdéle 8 let. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak[1] musí smlouva obsahovat ujednání o možnosti ukončit užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti anebo pokud přestanou být plněny podmínky podle odstavce 1.“

V důvodové zprávě k ZoM, na místě vztahujícím se k ustanovení § 27[2], se hovoří o závazných pravidlech, podle kterých se řídí pronájem majetku státu a neodkazuje se na další právní předpisy, které by upravovaly výběr nájemce z hlediska nějaké formy výběrového řízení. Ani samotný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) nepovažuje ve svých ustanoveních pronájem státní majetku za relevantní činnost a pronájem majetku nespadá do žádné z kategorií veřejných zakázek[3], jak je upravuje ZVZ.

Samotná podstata veřejné zakázky spočívá v poptávce státu po určité potřebě, kdy se stát poptává v soukromém sektoru a po vyhodnocení přihlášených nabídek a výběru té nejvíce vyhovující, stát platí za uspokojení této potřeby. V případě pronájmu nebytových prostor, obecně státního majetku, stát nabízí svůj, dle ustanovení § 27 ZoM, v danou chvíli dočasně „nepotřebný“ majetek na trhu a poptávající z řad soukromých subjektů, s kterým příslušná organizační složka státu uzavře smlouvu, platí státu sjednanou částku za pronájem.

Můžeme tedy uzavřít, že v případě pronájmu státního majetku, a tudíž zde nebytových prostor, se neaplikuje ZVZ a je na libovůli příslušné organizační složky státu, výběr subjektu, s kterým ministerstvo uzavře smlouvu podle ZNP. To samozřejmě nemění nic na povinnosti státu postupovat s péčí řádného hospodáře a právní předpisy regulují, jak je uvedeno níže, mimo jiné v cenové oblasti postup organizačních složek státu.

Dle § 27 odst. (5) souhlas pronajímající organizační složky s přenecháním věci nájemcem do podnájmu vyžaduje schválení zřizovatele, a nemá-li organizační složka zřizovatele, schválení věcně příslušného ústředního správního úřadu, a není-li ho, schválení Ministerstva financí, pokud si takové schvalování zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo Ministerstvo financí vyhradí. To platí obdobně v případě, sjednává-li organizační složka s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání jinému.

Ustanovení § 27 odst. (4) stanoví, že veškeré výjimky z podmínek kladených na pronájem státního majetku může ze závažných důvodů povolit Ministerstvo financí.

Stanovení výše nájemného

Dle § 27 odst. (3) ZoM nesmí být nájemné sjednáno v nižší částce, než kterou jako nejvyšší možné nájemné stanoví zvláštní právní předpis a sice § 10 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění (dále jen „ZoC“) není-li nájemné upraveno ZoC, sjedná se nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami, které se nezabývají podnikáním[4], a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží.

Ustanovení § 10 ZoC stanoví, že cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn. Předpisy o regulaci cen podle ZoC zveřejňuje mimo další orgány Ministerstvo financí v Cenovém věstníku. Jejich vydání se vyhlašuje ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu[5]. Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.[6] Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem uveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti nabývá dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem uveřejnění.

Výše popsané ustanovení ZoC je třeba chápat spíše pro úplnost právní úpravy stanovení výše nájemného v teoretické rovině. Jak totiž uvádí i důvodová zpráva k ustanovení § 27 ZoM, sjednávaná výše nájemného by zásadně neměla klesnout pod nevyšší hranici vyplývající z regulace nájemného zvláštními předpisy, a není-li jich (v současné době je nájemné regulováno u většiny nájemních bytů a u pozemků používaných k nepodnikatelským účelům), mělo by se nájemné sjednat podle místních podmínek.[7] Nájemné bude tedy i pro pronájem státního majetku určováno tržně.

Zhodnocení předmětu nájmu

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte