Správce informací o platebním účtu


Klíčová slova článku informace o platebním účtu, ČNB, regulace, nová právní úprava Datum vytvoření článku 7.3.2018 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:59
Mgr. Adam Lesák
Mgr. Marek Codl

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zcela nový zákon o platebním styku[1] (dále jen „NZPS“), kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. Směrnice PSD 2). Ta mimo jiné přinesla rozšíření portfolia regulovaných platebních služeb a subjektů oprávněných platební služby poskytovat. O jedné z nově regulovaných platebních služeb pojednává i tento článek.

Služba informování o platebním účtu a její fungování

Mezi platební služby upravené v NZPS patří nově i služba informování o platebním účtu.[2] Jedná se o poskytování informací o platebním účtu třetím subjektem (Third Party Provider), správcem informací o platebním účtu. Ten je subjektem odlišným od toho, který pro uživatele vede platební účet. Správce uživateli prostřednictvím vlastního systému (typicky mobilní aplikace) umožňuje přístup k seznamu jeho platebních účtů, jejich zůstatkům a provedeným transakcím, případně dalším informacím souvisejícím s uživatelovými platebními účty. Pro uživatele nová služba bezpochyby přinese zjednodušení správy financí, neboť bude mít přístup k informacím o všech svých platebních účtech na jednom místě, aniž by se k nim musel samostatně přihlašovat, například prostřednictvím internetového bankovnictví.

Dlužno upřesnit, že se fakticky nejedná o zcela novou službu, ale o službu nově regulovanou NZPS. Již před jeho účinností však obdobné služby umožňující správu osobních financí existovaly a byly nabízeny některými fintech společnostmi.[3] Aby mohl správce službu informování o platebním účtu řádně poskytovat, musí mu být umožněn přístup k relevantním údajům týkajícím se účtu uživatele. Z toho důvodu byla v NZPS stanovena povinnost poskytovatele, který platební účet pro uživatele vede, správci takový přístup umožnit.

Úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele, který platební účet vede, a správce informací o platebním účtu je v NZPS řešena pouze rámcově s tím, že podrobnější úprava bude obsažena v přímo použitelném prováděcím předpisu EU a regulačních technických normách.[4] Jejich návrh je již dostupný na portálu Evropské komise, avšak jejich účinnost lze podle dostupných informací očekávat teprve v průběhu druhé poloviny roku 2019. Upraveny budou zejména standardy komunikace mezi poskytovateli, kteří vedou platební účet a správci informací o platebním účtu a požadavky silného ověření uživatele při poskytování této služby.

Do doby účinnosti regulačních technických norem lze co do přístupu k informacím z účtu vycházet ze sdělení ministerstva financí a České národní banky.[5] To se podrobněji věnuje dvěma dnes dostupným způsobům přístupu k účtu, zvláštnímu rozhraní umožňujícího strojovou komunikaci (API) a strojovému čtení uživatelského rozhraní (screen scraping).

Podmínky poskytování služby, souhlas uživatele, rozsah informací

Oprávnění poskytovat službu informování o platebním účtu mohou získat jen někteří poskytovatelé platebních služeb uvedení v NZPS. Z taxativního výčtu[6] nesmí službu informování o platebním účtu poskytovat poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu. Subjekt, který získal povolení k činnosti správce informování o platebním účtu dle § 41 a násl. NZPS není oprávněn na základě této licence poskytovat jinou službu než službu informování o platebním účtu.

Jak bylo naznačeno výše, správce informací o platebním účtu je oprávněn tuto službu poskytovat na základě povolení udělovaného Českou národní bankou. Pro získání povolení musí správce informací o platebním účtu splnit požadavky stanovené v § 42 NZPS. Povolení k činnosti uděluje Česká národní banka na základě žádosti, v níž uchazeč prokazuje splnění veškerých požadavků. Žádost lze podat výhradně elektronicky a její konkrétní náležitosti a přílohy prokazující splnění požadavků jsou upraveny vyhláškou České národní banky.[7] Vydané povolení může Česká národní banka následně odejmout, pokud správce informací o platebním účtu nezačal do 12 měsíců od udělení oprávnění službu informování o platebním účtu poskytovat nebo službu neposkytoval po dobu delší než 6 měsíců.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte