Stanovení maximálních cen a úhrad léčiv – novinky od 01.12.2011


Klíčová slova článku ceny léčiv, 2011, maximální ceny a úhrady léčiv Datum vytvoření článku 6.2.2012 Kdy naposledy čteno 11.12.2023 01:10
Mgr. Libor Štajer Mgr. Libor Štajer
Mgr. Lucie Neubertová Mgr. Lucie Neubertová

KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Hellichova 1
11000 Praha
http://www.kmvs.cz

Níže jsme pro Vás připravili základní shrnutí nových principů v oblasti stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivým přípravkům, které sebou přináší především I. novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Na úvod je třeba uvést, že první návrh novely spatřil světlo světa již v r. 2010. Záměrem zákonodárce bylo připravit tzv. technickou novelu zákona v oblasti stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivým přípravkům, která měla řešit drobné nedostatky systému, které vyplynuly z praktické činnosti správních orgánů. Postupem času se však novela několikrát významně měnila a rozšiřovala. A znění novely zákona č. 298/2011 Sb., tak již nelze nazývat novelou technického rázu, ale jedná se o reformní novelu se vším všudy, která přinesla mnoho nových institutů do správních řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivým přípravkům a má značný dopad na jejich konkrétní výši.

Změny ve správním procesu

Změny, které nastaly v procesu stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, se týkají změn v zákoně, ale i vložení vážnějších odklonů od pravidel obsažených ve správním řádu.

Typické pro řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady bylo v uplynulých letech nedodržování zákonem stanovené 75-ti denní, resp. 165-ti denní lhůty pro vedení řízení. S cílem zkrátit lhůty v řízení, tak zákonodárce přišel se zkrácením lhůt, nikoliv však pro správní orgány, ale pouze pro účastníky řízení. Z 30-ti denní lhůty pro navrhování důkazů pro účastníky řízení, se tak stala poloviční 15-ti denní lhůta. Kámen na kameni nezůstal ani v oblasti doručování, původně platila obecná 15-ti denní lhůta podle správního řádu, po kterou musela být písemnost vyvěšena na úřední desce, aby mohla být považována za doručenou. Od účinnosti novely zákona byla tato lhůta zkrácena na pouhých 5 dnů. Vzhledem ke zkrácení lhůty pro doručování, tak prodloužení lhůty k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí z pěti dnů na 10 dnů, snad ani nelze považovat za výhodu pro účastníky řízení.

Dalším významným odklonem od správního řádu je způsob řešení tzv. překážky litispendence, neboli právní překážky již jinde započatého, zahájeného a rozhodovaného řízení. Litispendence jako obecná zásada správního řízení v minulosti bránila souběžnému vedení individuálního správního řízení a revize úhrad. Novela zákona však výslovně uvedla, že revize lze vést současně s individuálním správním řízení o stanovení/změně/zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivému přípravku, tudíž je v současné době tato překážka již prolomena.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte