K povinnosti zadavatele uveřejnit předběžné oznámení soutěže o návrh


Klíčová slova článku předběžné oznámení, soutěž o návrh, zadavatel, zákon o veřejných zakázkách Datum vytvoření článku 21.8.2012 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:04
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V praxi se potkáváme s několika nejasnostmi, která způsobila novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) účinná od 1.4.2012 (Novela). Jednou z nových povinností pro zadavatele zavedených Novelou, je povinnost uveřejnit formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.

§ 86 ZVZ současně stanoví, že veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení. V praxi se na nás obrací zadavatelé s otázkou, zda resp. nakolik je možné tuto povinnost zadavatele a současně jeho omezení, pokud jde o možnost vyhlášení zadávacího řízení, vztáhnout na vyhlašování soutěže o návrh. S ohledem na to, že se jedná o novou právní úpravu, není možné najít oporu pro naše závěry níže uvedené v rozhodovací praxi ÚOHS. Uvedené závěry se tedy opírají o jazykový a logický výklad ustanovení § 86 ZVZ a ustanovení souvisejících.

Jak bylo uvedeno výše tak §86 ZVZ stanoví, že veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.

Předně je potřeba upozornit, že máme za to, že soutěž o návrh nepředstavuje veřejnou zakázku ve smyslu ZVZ, jak vyplývá z dikce § 7 ZVZ. Další argument, proč soutěž o návrh dle našeho názoru nepředstavuje veřejnou zakázku vyplývá také z § 1 ZVZ, který soutěž o návrh upravuje jako samostatnou část úpravy vedle postupů pro zadávání veřejných zakázek.

Současně jsme také toho názoru, že soutěž o návrh nepředstavuje zadávací řízení ve smyslu § 21 odst. 1 ZVZ, neboť soutěž o návrh není ve výčtu tam uvedeném zařazena a je upravena zcela separátně.

S ohledem na vše uvedené lze tedy mít za to, že protože soutěž o návrh nepředstavuje veřejnou zakázku a proces její realizace nepředstavuje zadávací řízení, tak povinnost stanovená § 86 ZVZ uveřejnit předběžné oznámení, resp. zákaz zahájit zadávací řízení před uplynutím měsíce od odeslání takového oznámení, se na soutěž o návrh nevztahuje.

Jelikož se ovšem jedná o novou problematiku, tak je alespoň do vydání prvního rozhodnutí ÚOHS v dané věci, vhodné doporučit, aby zadavatel, pokud mu to čas dovolí, z důvodu jistoty takové předběžné oznámení i ve vztahu k soutěži o návrh odeslal a dodržel lhůtu jednoho měsíce pro vyhlášení samotné soutěže.