Konflikt domény a ochranné známky či obchodní firmy


Klíčová slova článku doména, konflikt, nekalá soutěž, obchodní firma, ochranné známky Datum vytvoření článku 8.10.2010 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:54
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

V praxi se často setkávám s případy, kdy si jiná osoba či v nechtěném případě osoba v konkurenčním postavení zaregistruje doménu shodnou nebo obdobnou s názvem firmy nebo ochrannou známkou registrovanou na firmu. Výjimečné případy nejsou ani ty, kdy si někdo registruje ochrannou známku shodnou s existujícím doménovým jménem. Co v takových případech hrozí a jaké jsou právní možnosti?

Registrace domény zasahující do práv třetích osob

Obecně se má za to, že doména může být registrována i přesto, že její registrací dojde k zásahu do práv třetí osoby. Zásah do práv třetích osob může nastat hned v několika situacích, a to ve formě konfliktu s úpravou:

a) ochrany názvu právnické osoby (§ 19b odst. 2 občanského zákoníku).

b) ochrany obchodní firmy podnikatele - právnické i fyzické osoby (§ 12 obchodního zákoníku).

c) ochrany před nekalou soutěží - vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti či naplnění generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 a násl. obchodního zákoníku).

d) ochrany práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách)

Jestliže si osoba zaregistruje národní doménu .cz, pak tímto přistupuje na Pravidla registrace doménových jmen sdružení CZ.NIC. Podle těchto pravidel platí, že sdružení CZ.NIC nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob a řídí pouze se tím, že jsou splněny podmínky tvorby doménového jména - vyhovuje normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám (RFC = Request For Comments) a je unikátní, či-li neshoduje se s jiným doménovým jménem. Při splnění těchto podmínek platí pravidlo „first come, first served“.

V čl. 15 těchto Pravidel upravující odpovědnost za škodu je stanoveno, že držitel domény bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci domény potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel domény odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC mimo jiné tím, že užíval doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace nebo práva třetích osob.

Konflikt domény a ochranné známky

Konflikt ochranné známky s doménou se vztahuje k ochranné známce slovní, příp. kombinované. Dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách má majitel ochranné známky výlučné právo označovat výrobky či služby způsobem odpovídajícím znění ochranné známky, a to na území pro něž ochranná známka platí.

Na úvod je třeba si říct, že ochranná známka požívá ochrany ve stavu kdy je registrována, a pokud není, pak je rozhodující zda registrace bude nebo nebude úspěšná. Existence práva přednosti v důsledku podání přihlášky ochranné známky neznamená právo požadovat po jiné osobě, aby se zdržela užívání shodného označení formou registrace domény a jejího užívání.

Dle § 8 zákona o ochranných známkách nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat (i formou registrace a umístění obsahu domény)

a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

V praxi nastanou nejčastěji následující situace konfliktu doménového jména s ochrannou známkou:

a) doména .cz a ochranná známka platná v České republice (národní, mezinárodní či Společenství);

b) doména .eu, .com, .net atd. a ochranná známka platná kdekoliv

Je nutné si uvědomit ovšem, že ochranná známka má na rozdíl od domény fungující v prostředí celosvětového internetu většinou omezenou územní působnost. Stejně tak ochranná známka je registrována pro konkrétní výrobky a služby.

Domnívám se, že řešením těchto situací by mohlo být následující: Pokud si osoba zaregistruje doménu shodnou či obdobnou a současně:

- se dopustí nekalé soutěže ve formě vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti či naplnění generální klauzule, nebo

- registrace bude provedena s cílem zabraňovacím, kdy pod doménou nebude umístěn žádný nebo s doménovým jménem nesouvisející obsah a bude tím bráněno majiteli ochranné známky v podnikání prostřednictvím internetu, nebo

- registrace bude spekulativní povahy a doména nabídnuta k prodeji či nájmu majiteli ochranné známky, resp.

- budou pod doménou nabízeny výrobky a služby chráněné ochrannou známkou,

pak by mělo být rozhodnuto ve prospěch majitele ochranné známky.

Svou roli vzhledem ke komplikované teritoriální povaze internetu bude hrát i územní působnost ochranné známky. V situaci popsané pod písm. b) by měla být brána v potaz kromě předchozího i vůle dotčeného majitele ochranné známky působit za hranicemi státu svého sídla a případná jeho registrace či neregistrace národní domény v daném státě působení. Pokud ovšem bude doména užívána ve spojení s výrobky či službami, na které se ochranná známka neváže, pak bude zřejmě úspěšnější držitel domény.

V praxi není ani výjimkou, že o doménu bude spor mezi osobou, jejíž firma je shodná s ochrannou známkou jiné osoby. V takových případech by mělo platit zmíněné pravidlo „first come, first served“, pokud již při registraci firmy nebo domény nedošlo k zásahu do práv třetí osoby.

Jestliže je ovšem registrace domény dřívějšího data než podání přihlášky shodné ochranné známky, pak držitel domény je oprávněn podat námitky proti registraci ochranné známky. Stejně tak, pokud by registrace domény předcházela registraci ochranné známky, pak se nemůže majitel ochranné známky ve smyslu § 10 zákona o ochranných známkách domáhat zrušení registrace, jelikož vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Konflikt domény a obchodní firmy

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte