Je výměnná síť s DVD legální?


Klíčová slova článku autorská práva, internet, kopírování DVD, výměnná síť Datum vytvoření článku 27.5.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:08
JUDr. Jozef Aujezdský JUDr. Jozef Aujezdský

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
Opletalova 1535/4
11000 Praha
http://e-advokacie.cz

Tento příspěvek se pokusí blíže osvětlit, proč je způsob „výměny“ děl chráněných autorským zákonem ve formě výměnné sítě s DVD legální a v čem se odlišuje od jiných případů, které již mohou být zásahem do autorského práva. Pro uchopení celé problematiky je nezbytné rozlišovat mezi jednotlivými způsoby užití díla, tedy mezi jednotlivými způsoby nakládání s dílem, jak jsou specifikovány v autorském zákonu (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Autorský zákon v ustanovení § 13 a násl. příkladmo vyjmenovává a definuje způsoby užití autorských děl – rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti. Z hlediska autorskoprávního je tedy podstatný rozdíl např. mezi zhotovováním kopií (rozmnoženin) výtvarného díla v tištěné podobě a mezi zpřístupňováním stejného výtvarného díla veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Jedná se o jiný způsob užití stejného díla.

Jak je obecně známo, k legálnímu užití autorského díla může dojít buď se souhlasem vykonavatele majetkových autorských práv k tomuto dílu anebo na základě zákona. Přímo na základě autorského zákona je možné užít dílo kupříkladu v případě tzv. volného užití. Nicméně tento příspěvek se nebude blíže věnovat problematice volného užití, tzn. nebude se věnovat otázkám, v jakém případě a za jakých podmínek je možné zhotovit rozmnoženinu autorského díla pro osobní potřebu. Podrobněji se tématem volného užití autorských děl zabýval např. tento článek. V této souvislosti je také možné upozornit, že níže uvedené informace se nevztahují na počítačové programy (včetně počítačových her). Počítačové programy mají v některých otázkách odlišný právní režim než např. knihy, fotografie, audiovizuální díla (filmy), hudební díla. Právě těmto druhům děl chráněných autorským zákonem (děl, u kterých je možné tzv. volné užití) a nikoliv počítačovým programům je věnován další výklad.

V oblasti distribuce rozmnoženin autorských děl mezi „koncovými“ uživateli je důležitá zejména problematika vyčerpání práv autora ve smyslu § 14 odst. 2 autorského zákona. Toto ustanovení zakotvuje, že prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem …, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování…vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno. Co to znamená? Pokud nositel práv za výše uvedených podmínek poprvé prodá rozmnoženinu autorského díla (např. na CD –ROM nebo DVD- ROM), ztrácí kontrolu nad dalším rozšiřováním této rozmnoženiny. Rozšiřováním rozmnoženiny díla se dle ustanovení § 14 odst. 1 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Konkrétní rozmnoženinu autorského díla v hmotné podobě tak může dále rozšiřovat kdokoliv, kdo ji získá (na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

Co výše uvedené znamená pro koncového uživatele? Znamená to, že pokud si v obchodě zakoupím např. DVD obsahující rozmnoženinu audiovizuálního díla, jsem oprávněn tuto konkrétní rozmnoženinu dále prodat, darovat či směnit. Toto umožňuje kupříkladu fungování bazarů CD či DVD. Nicméně nositeli práv k autorskému dílu zůstávají nadále zachována práva na pronájem a půjčování díla. Tedy i přes to, že se stanu vlastníkem rozmnoženiny audiovizuálního díla, nejsem bez souhlasu nositele práv oprávněn k pronájmu či půjčování této rozmnoženiny.

Pronájmem rozmnoženiny díla se dle ustanovení § 15 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Pronájmem rozmnoženin autorských děl se zabývají např. videopůjčovny, které k tomu, aby tuto činnost mohly legálně provozovat, musí mimo jiné získat souhlas nositelů práv k pronájmu jejich děl. V praxi se občas setkáváme s obcházením tohoto ustanovením, kdy někteří podnikatelé fakticky pronajímají rozmnoženiny autorských děl (na základě nejrůznějších právních konstrukcí), aniž by získali příslušná oprávnění od nositelů práv.

Půjčováním rozmnoženiny díla se dle § 16 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. S půjčováním rozmnoženin autorských děl se můžeme setkat např. v případě knihoven. Z výše uvedené definice však vyplývá, že „půjčování“, ke kterému dochází mimo zařízení přístupné veřejnosti, není užitím ve smyslu autorského zákona. Je tedy v souladu s právem, pokud např. svému kamarádovi zapůjčím svoji rozmnoženinu autorského díla.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte