ESD ke státní podpoře


Klíčová slova článku ESD, evropský soudní dvůr, Soudní dvůr EÚ, judikatura, státní podpora, veřejná podpora Datum vytvoření článku 27.7.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 16:10
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Rozsudek Evropského soudního dvora z 30. ledna 1985, 290/83, Komise ES vs Francouzská republika ohledně státních podpor. Po zemědělské konferenci v prosinci 1981 byla ve Francii zveřejněna řada podpůrných opatření ve prospěch francouzského hospodářství.

Tato opatření byla francouzskou vládou oznámena Komisi dle čl. 93 odst. 3 SES. Opatření zahrnovala též „příspěvek solidarity“ (1,5 mld franků) určený jako dotace nejvíce znevýhodněným zemědělcům. Příspěvek by byl financován z provozních přebytků Národního zemědělského úvěrového fondu – CNCA nashromážděných v minulých letech.

Příspěvek solidarity byl poskytnut formou paušální částky všem zemědělcům, jejichž obrat byl nižší než 250 tis. franků a jeho výše byla nepřímo úměrná příjmům. Částky podpory byly stanoveny státními orgány, ale vypláceny prostřednictvím Zemědělského vzájemného podpůrného fondu. Komise nejdříve zahájila v březnu 82 řízení dle čl. 93 odst. 2 SES. Francie namítala, že přebytky CNCA jsou výsledkem finanční správy soukromých úspor, nikoli státních prostředků. Dále že o vyplacení prostředků rozhodla den před zahájením konference CNCA, ve které je stát zastoupen menšinově – nemohlo se tedy jednat o státní podporu ve smyslu čl. 92 odst. 1 SES.

Komise dospěla k závěru, že se v daném případě nejedná o státní podporu v užším slova smyslu, ale měla za to, že za rozhodnutím CNCA o příspěvku solidarity stojí státní orgány. Přerušila řízení dle čl. 93 odst. 2 a zahájila řízení dle čl. 169 SES z důvodů, že se Francie nezdržela opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů SES. To Francie popírala, Komise tedy podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru (dále jen „ESD“) – domáhala se, aby ESD určil, že Francie tím, že pobízela CNCA k vyplacení příspěvku znevýhodněným zemědělcům, porušila s ohledem na cíle SES v oblasti hospodářské soutěže (čl. 92 a násl.) povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „SES“).

Z odůvodnění:


12)z dokumentů vyplývá…že rozhodnutí týkající se rozdělení zisku CNCA se stávají konečnými pouze po schválení orgánem veřejné moci.

13) dle čl. 92 odst. 1 SES jsou neslučitelné se společným trhem podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují či mohou narušit hosp. soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky či odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Obecný charakter pojmů a výrazů užitých v tomto ustanovení umožňuje, aby byla na základě článku 92 posuzována slučitelnost veškerých státních opatření se společným trhem, pokud je jejich účinkem poskytnutí podpory v jakékoli formě.

14)jak vyplývá z čl. 92 odst. 1, podpora nemusí být nezbytně financována ze státních prostředků k tomu, aby byla kvalifikována jako státní podpora….článek 92 zahrnuje všechny podpory poskytované státy či ze státních prostředků aniž by bylo potřeba rozlišovat, zda podporu poskytuje přímo členský stát nebo veřejné či soukromé orgány, které členský stát zřídil nebo určil ke správě podpory.

15)z toho vyplývá, že do působnosti čl. 92 SES spadá i podpora ve formě příspěvku solidarity, o které rozhoduje a financuje ji veřejnoprávní instituce, její provádění podléhá schválení orgánu veřejné moci, podmínky přiznání odpovídají podmínkám běžné státní podpory, byla představena vládou v rámci opatření v zemědělství, …

16)za účelem posouzení, zda je podpora spadající pod čl. 92 slučitelná se společným trhem či nikoliv, zavádí SES v čl. 93 odst. 2 zvláštní řízení,…

17)je třeba konstatovat, že řízení dle čl. 93 odst. 2 poskytuje všem zúčastněným stranám záruky, které jsou specificky přizpůsobené zvláštním problémům, které představují státní podpory pro hospodářskou soutěž na společném trhu, a které přesahují záruky poskytnuté postupem před zahájením soudního řízení dle článku 169 SES, kterého se účastní pouze Komise a dotyčný členský stát…existence řízení dle čl. 93 odst. 2 nebrání posouzení slučitelnosti režimu podpory s jinými pravidly ES než s těmi v čl. 92 řízením dle článku 169, ovšem je nezbytné, aby Komise postupovala dle čl. 93 odst. 2, pokud chce konstatovat, že je tento režim jakožto podpora neslučitelný se společným trhem..

18)čl. 92 a 93 tedy neponechávají prostor pro paralelní pojem „Opatření rovnocenná podporám“ podléhající odlišnému režimu podpor ve vlastním slova smyslu.

19)žaloba je tedy nepřípustná v rozsahu, ve kterém je založena na čl. 169 SES, aniž by Komise dodržela předběžnou podmínku řízení stanovenou v čl. 93.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte