Vládní návrh novely zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem


Klíčová slova článku novela katastrálního zákona, Novela zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, poznámka spornosti Datum vytvoření článku 29.9.2011 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:52
JUDr. Thu Nga Haškovcová, Ph.D. JUDr. Thu Nga Haškovcová, Ph.D.
Mgr. Petr Šabatka Mgr. Petr Šabatka

Haškovcová & Co.
Václavské nám. 33
11000 Praha
http://haskovcova.com

Dne 23.09.2011 byl ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen vládní návrh novely zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen „zákon“).

Datum plánované účinnosti novely je 01.01.2012 a s ohledem na dosavadní stav legislativního procesu lze usuzovat, že zákon bude v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou přijat.

Za velký přínos navrhované novely lze považovat to, že si klade za cíl reagovat na ty zcela nesporně nejvýznamnější nedostatky současné právní úpravy zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí – podávání šikanozních žalob na určení vlastnického práva a problematiky duplicitního zápisu vlastnického práva. Mimo to se návrh novely zákona věnuje i dalším méně významným, nikoliv však nepodstatným, otázkám.

Poznámka spornosti

Jako zásadní problém důvodová zpráva k návrhu novely identifikuje stav, kdy jsou podávány zjevně neúspěšné (šikanozní) žaloby na určení vlastnického práva k nemovitostem nebo na neplatnost právních úkonů, jejichž jediným účelem je dosažení přerušení probíhajícího vkladového řízení. Současný právní řád neposkytuje účastníkům nemovitostních transakcí před uvedeným jednáním žádnou efektivní ochranu a ne zřídka tak dochází k tomu, že pomyslným vítězem celé situace se stane subjekt, který šikanozní návrh podal.

Tento nadmíru nežádoucí stav navrhuje novela řešit zavedením institutu poznámky spornosti, který by byl upraven v novém ustanovení § 9a zákona. Podle tohoto ustanovení by katastrální úřady provedly zápis poznámky spornosti do katastru nemovitostí v případě podání žalob, kterými se žalobci budou domáhat určení toho, že vlastníkem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je někdo jiný, než kdo je jako vlastník v katastru nemovitostí zapsán, nebo určení toho, že právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, je neplatný.

Zápis poznámky spornosti by katastrální úřady prováděly na základě doručení oznámení soudu o podání žaloby nebo na základě návrhu samotné strany žalující. Co se týče následků zápisu poznámky spornosti, návrh novely zákona rozlišuje mezi tím, když k zápisu poznámky spornosti dojde před podáním návrhu na vklad nebo po něm.

Pokud by poznámka spornosti v katastru zapsána před podáním návrhu na vklad a řízení před soudem by mělo povahu řízení o předběžné otázce řízení o následně podaném návrhu na vklad, toto následné řízení o návrhu na vklad se přerušovat nebude. Bude čistě na posouzení účastníků vkladového řízení, zda budou probíhající soudní řízení považovat za ničím neopodstatněný projev šikany ze strany třetí osoby nebo zda v něm budou spatřovat reálné riziko způsobilé v budoucnu zpochybnit zápis jimi uskutečněné transakce.

Pokud by ale poznámka spornosti byla do katastru nemovitostí zapsána v katastru až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu se přeruší, ledaže všichni účastníci řízení o povolení vkladu budou souhlasit s tím, aby se nepřerušilo. Zákonodárce zde opět účastníkům vkladového řízení poskytuje právo se rozhodnout, jak se vzniklou situací naložit.

Navrhované ustanovení nového § 9a pak logicky ve svém závěru stanoví, že v případě, kdy nedojde k přerušení řízení o povolení vkladu a soud nakonec rozhodne tak, že by to bylo důvodem pro zamítnutí vkladu, katastrální úřad vymaže vklad a všechny na ně navazující zápisy, které budou s rozhodnutím soudu v rozporu.

Duplicitní zápis vlastnického práva a zápisy nenavazujících titulů

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte