Otázka postupu obecních úřadů při oznamování pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s dosažením celkového počtu 12 bodů řidičem, jenž je osobou neznámého pobytu


Klíčová slova článku body, doručování, neznámý pobyt, obecní úřad, opatrovník, oznamování, průkaz, řidičské oprávnění Datum vytvoření článku 9.5.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:19
Mgr. Ivan Pavelka

Ústav práva a právní vědy, o.p.s.
Konviktská 24
11000 Praha
http://www.ustavprava.cz/

V nedávné minulosti jsem se setkal s případem, kdy příslušný odbor nejmenovaného obecního úřadu obce s rozšířenou působností plnil povinnost neprodleně písemně oznámit řidiči, jenž byl osobou neznámého pobytu, dosažení celkového počtu 12 bodů a vyzvat jej k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení tak, že danému řidiči uvedené oznámení s výzvou doručoval veřejnou vyhláškou.

V této souvislosti jsem si kladl otázku, zda řidič, jenž byl adresátem uvedeného oznámení s výzvou, skutečně pozbyl řidičské oprávnění a zda byl povinen odevzdat řidičský průkaz. Současně mě zajímalo, zda jde o obvyklou praxi příslušných obecních úřadů či jde o pouhý exces daného obecního úřadu, resp. jeho příslušného odboru. Po konzultování uvedeného případu s příslušným oddělením na Ministerstvu dopravy ČR jsem dospěl k závěru, že se jedná o obecními úřady zřejmě obecně aplikovaný postup vycházející rovněž z výkladu příslušných zákonných ustanovení poskytovaného Ministerstvem dopravy ČR.

Řidičské oprávnění se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pozbývá z různých důvodů, avšak kromě jediného případu k tomu vždy dochází na základě správního či soudního rozhodnutí. Závažné pochybnosti lze podle mého názoru mít o tom, co je právním základem pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu. Podle tohoto ustanovení platí, že příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, a dále že řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.[1] Nicméně v příslušném ustanovení zákona o silničním provozu ani na jiném místě v zákoně o silničním provozu není výslovně uvedeno, že dosažení 12 bodů má pro držitele řidičského oprávnění za důsledek pozbytí práva k řízení motorového vozidla. Ohledně řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem § 123c odst. 7 zákona o silničním provozu stanoví, že dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku, přičemž Ministerstvo dopravy sdělí, po obdržení podkladů zaslaných příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.[2] Naproti tomu u „běžného“ řidičského průkazu není na žádném místě v zákoně o silničním provozu stanoveno, že jeho držitel pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky, dosáhne-li celkového počtu 12 bodů. Z dikce zákona lze dovodit, že k pozbytí řidičského oprávnění a vzniku povinnosti řidiče odevzdat řidičský průkaz podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu nedochází ve správním ani jiném řízení. Je však otázkou, zda text zákona umožňuje přijmout jednoznačný závěr, že k pozbytí řidičského oprávnění a vzniku povinnosti řidiče odevzdat řidičský průkaz v případě podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu dochází přímo ze zákona při splnění zákonné podmínky, kterou je dosažení 12 bodů držitelem řidičského oprávnění. Dikce zákona o silničním provozu je v tomto ohledu značně problematická, neboť pozbytí řidičského oprávnění a vznik povinnosti odevzdat řidičský průkaz neváže zákon o silničním provozu přímo na dosažení 12 bodů držitelem řidičského oprávnění, nýbrž na uplynutí lhůty 5 dnů od učinění oznámení řidiči, že dosáhl celkového počtu 12 bodů.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte