Mezinárodní silniční přeprava zboží - díl 3. Žaloby a Jurisdikce


Klíčová slova článku CMR, jurisdikce, mezinárodní přeprava, sudiště, řešení sporů, žaloba Datum vytvoření článku 29.10.2009 Kdy naposledy čteno 22.4.2024 20:03
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Toto je závěrečný díl krátkého seriálu o mezinárodní silniční přepravě zboží, která se věnuje možnosti řešení sporů a příslušnosti soudů k řešení sporů.

Žaloby

Otázky aktívnej a pasívnej legitimácie v súdnych sporoch ako aj príslušnosti súdu či rozhodovacieho orgánu je špecifické a len sčasti riešené ustanoveniami Dohovoru CMR.

Zásadnými otázkami sú: kto, čo, od koho a kde môže žiadať.Čiastočná odpoveď na tieto otázky bola poskytnuta už v druhom dieli tejto minisérie.

Aktívna legitimácia v sporoch prislúcha poškodenej strane, a aj keď Dohovor chápe pojem oprávnenej osoby ako odosielateľa alebo príjemcu, rozhodne nemožno vylúčiť, že oprávnenou stranou bude dopravca. Čl. 13 ods. 1 časovo ohraničuje moment vzniku nárokov príjemcu na moment doručenia zásielky na miesto určenia, prípadne na zistenie straty či poškodenia zásielky. Vznik oprávnenia príjemcu však neznamená automatický zánik aktívnej legitimácie odosielateľa. Dalo by sa povedať, že oprávneným voči dopravcovi je osoba, ktorá má právo disponovať so zásielkou. Určité nejasnosti však nastanú v prípade, ak ani odosielateľ ani príjemca nie sú majiteľmi prepravovanej zásielky. Keďže majiteľ prepravovaného tovaru nie je zmluvnou stranou prepravnej zmluvy, je nepravdepodobné aby mohol na dopravcovi požadovať nejaké plnenie.

Žalovaným je ten, kto sa dopustil porušenia niektorej zo svojich povinností. Dohovor CMR sa tejto problematike venuje najmä v súvislosti s dopravcom. Dopravca[1] totiž zodpovedá aj za konanie iných osôb ktoré použije k uskutočneniu prepravy. Túto situáciu je nutné odlíšiť od prepravnej zmluvy, v ktorej sa niekoľko prepravcov zaväzuje vykonať jednu prepravu.[2] V druhom uvedenom príklade budú vzťahy medzi jednotlivými dopravcami zvlášť upravené čl. 34 a nasl. Dohovoru. Najzásadnejším pravidlom je solidárna zodpovednosť všetkých dopravcov za vykonanie celej prepravy. Druhý a každý ďalší dopravca sa stáva zmluvnou stranou vo chvíli prevzatia zásielky a nákladného listu za podmienok stanovených nákladným listom, preto v tomto prípade môže dôjsť k výrazným komplikáciám v prípade straty alebo poškodenia nákladného listu.

Jurisdikcia

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte