Krátká úvaha k platnosti Dohody o ochraně investic se Slovenskou republikou


Klíčová slova článku BIT, ICSID, slovensko, investiční dohoda, Česká republika Datum vytvoření článku 16.7.2009 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:48
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V tomto krátkém příspěvku bychom chtěli poukázat na poměrně zajímavou skutečnost, týkající se dohod o ochraně investic podepsaných Českou republikou, a to zejména konkrétně dohodě se Slovenskou republikou a souvisejících možností řešení investičních sporů.

Jednou z významných mnohostranných mezinárodních dohod upravujících řešení investičních sporů mezi státy a občany druhých států je Washingtonská úmluva[1].

Pro ČSFR vstoupila Washingtonská úmluva v platnost dnem 8. dubna 1992[2]. Na základě ustanovení Washingtonské úmluvy bylo zřízeno Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (dále jen ,,Středisko“), jehož účelem je usnadňování řešení sporů z investic mezi smluvními státy a občany druhých smluvních států.

Soudní pravomoc Střediska se vztahuje na každý právní spor vznikající přímo z investice mezi smluvním státem a občanem jiného smluvního státu, o němž sporné strany písemně souhlasí, že bude předložen Středisku.

Smluvní státy Washingtonské úmluvy se zavázaly chránit na svém území investice investorů z druhých smluvních států, které byly založeny v souladu s jejich právními řády, a nepřekážet neoprávněnými nebo diskriminačními opatřeními správě, udržování, užívání, využití, rozšíření, prodeji nebo likvidaci těchto investic.

Z čl. 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy plyne, že řešení sporů mezi investory a státy nespadá automaticky do pravomoci Střediska, nýbrž je k tomu je nezbytný písemný souhlas obou stran sporu, který může být vyjádřen buďto individuálně nebo právě v dohodě o ochraně investic.

Česká republika je, jak bylo řečeno, vedle mezinárodních mnohostranných úmluv[3] týkajících se ochrany mezinárodních investic také smluvní stranou velké řady dvoustranných úmluv o ochraně investic, kdy účelem těchto úmluv, jak jednak vyplývá z jejich titulů je„Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic“ a z preambulí „…strany vedeny přáním rozšířit a posílit vzájemné hospodářské vztahy“ je napomáhání a podpora zahraničního investování a rozšíření a zintenzivnění ekonomických vztahů mezi stranami.[4]Jednou z těchto smluv je i Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 23. listopadu 1992 (dále jen „Dohoda se SR“ či „Dohoda“).

S ohledem na skutečnost, že Dohoda se SR nebyla v ČR žádným způsobem publikována (ve Sbírce zákonů ani ve Sbírce mezinárodních smluv) a na Slovensku byla následně zrušena oznámením Ministerstva zahraničních věcí č. 308/1997 Sb., je nutné otázce platnosti Dohody věnovat vysokou pozornost.

Způsob uzavření Dohody

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte