K možnostem úplatného šíření freeware


Klíčová slova článku licence GNU, úplatný převod freeware, šíření freeware Datum vytvoření článku 18.7.2010 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:57
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Co je to dle našeho právního řádu freeware a lze tento freeware šířit úplatně? Tento článek by měl ukázat možnosti nakládání s freewarem a popsat, co vše lze zařadit pod zakázanou formu šíření freewaru.

Právní povaha freewaru

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském (dále jen „AutZ“) nezná pojem freeware, jakožto volně šiřitelný počítačový program. Obecně se má za to, že na rozdíl od GNU GPL, je freeware volně šiřitelný program, který není možné upravovat či jakkoliv do něj zasahovat. Freeware je založen na souhlasu autora počítačového programu (dále jen „freeware“) s jeho volným šíření k nekomerčnímu účelu. Pokud autor freewaru odkáže na ustanovení Obecné veřejné licence GNU, pak se řídí nakládání s tímto freewarem právě Obecnou veřejnou licencí GNU. Zde je dovoleno šířit freeware zdarma či pouze za poplatek určený k pokrytí nákladů na vytvoření rozmnoženiny.

Dle výkladu autorského zákona, konkr. § 30 AutZ se považuje za komerční užití šíření rozmnoženin freewaru, jehož účelem je dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Podstatou freewaru je tak licenční smlouva mezi autorem freewaru, který freeware umístí ke stažení na internet, a osobou, která si freeware stáhla. Stažením freewaru (vytvořením rozmnoženiny) se má za to, že byla uzavřena ve smyslu § 46 odst. 6 AutZ licenční smlouva (resp. podlicenční). Freeware je pak založen na bezúplatném šíření freewaru ve formě licencí a podlicencí. Samozřejmě se u freewaru jedná o nevýhradní bezúplatnou licenci dle § 47 AutZ. Jestliže autor umístí ke stažení freeware, pak se bude vycházet z obvyklých licenčních podmínek týkajících se freewaru, přestože tyto podmínky nebudou součástí internetových stránek, na kterých je freeware umístěn. Z tohoto jednání autora freewaru (umístění na internet ke stažení) lze totiž dovozovat jeho vůli šířit freeware volně a nikoliv možnost šířit jej komerčně.

Další otázkou je, do jaké míry se aplikují naše právní předpisy (tedy autorský zákon). V případě, že dojde ke stažení freewaru z internetových stránek umístěných pod doménou registrovanou v cizí zemi např. v USA. Obecně platí, že náš autorský zákon se použije na všechna užití počítačových programů, ke kterým dochází na území České republiky. Nicméně nelze vyloučit, že v licenčních podmínkách týkajících se užití freewaru bude sjednáno jako rozhodné právo právo jiné země. Pokud taková volba práva není součástí licenčních podmínek, pak se vztah řídí právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu. V takové situaci je rozhodující právní řád státu, ve kterém obě strany mají sídlo či bydliště, a jestliže nemají sídlo či bydliště v témže státě, pak u stahování freewaru z internetu je rozhodující právní řád sídla (místa podnikání) příjemce návrhu, tzn. český právní řád. Nutno dodat, že i na tuto věc jsou různé právní názory spočívající v obhajobě práva státu zhotovitele počítačového programu.

Pokud dochází nicméně ke stažení freewaru z internetových stránek, kde nejsou uvedeny licenční podmínky a nejedná se o stránky autora počítačových her, pak je nutné dbát opatrnosti zda se jedná opravdu o freeware či nikoliv. Nikde není vyloučeno, že může být na internetu ke stažení počítačový program, který není freewarem. Pak každé stáhnutí takové hry by bylo zásahem do autorského práva.

Šíření freewaru

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte