Dovoz zboží do ES. Díl V. – Celní procedury spojené s dovozem zboží


Klíčová slova článku dovoz zboží, Evropská unie, celní procedury, celní kodex Datum vytvoření článku 15.12.2009 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:52
Mgr. Tomáš Fecák Mgr. Tomáš Fecák

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Jadro Colného kódexu (CK) tvoria procesné ustanovenia, ktoré stanovujú presný postup pri dovozných, vývozných alebo tranzitných obchodných operácií z hľadiska colného odbavenia. Treba si uvedomiť, že colné konanie sa nevzťahuje len na clo samotné, ale predstavuje platformu pre výkon všetkých obchodno-politických opatrení, prípadne opatrení, ktoré súvisia s bezpečnostnými aspektmi cezhraničného pohybu tovaru.

Colné procedúry predstavujú komplexnú problematiku, ktorej podrobný popis presahuje nielen možnosti, ale aj účel príspevku tohto formátu. Nasledujúce riadky preto priblížia právnu úpravu iba v základných obrysoch, ako „dovozná príručka“ však rozhodne neobstoja. Pre riešenie praktických problémov preto možno odkázať priamo na text Colného kódexu a jeho vykonávacieho nariadenia (VN).

1. VSTUP TOVARU NA ÚZEMIE SPOLOČENSTVA[1]

Vstup tovaru a colný dohľad

Prekročením vonkajšej hranice ES tovar vstupuje na colné územie únie. Od tohto momentu podlieha podľa článku 37 CK colnému dohľadu. Colným dohľadom príslušné orgány zabezpečujú dodržiavanie colných predpisov a za týmto účelom môže tovar byť podrobený colným kontrolám.[2] Colné orgány musia dozrieť predovšetkým na to, aby s dovezeným tovarom nebolo na území únie nakladané a aby sa nemenili jeho fyzické vlastnosti až do momentu, kým sa nerozhodne o jeho ďalšom osude pridelením colne schváleného určenia. Colný dohľad trvá až do určenia colného štatútu tovaru, prípadne do okamihu jeho umiestnenia do slobodného pásma či skladu, jeho spätného vývozu alebo zničenia (čl. 37 ods. 2 CK).

Prvoradou povinnosťou osoby, ktorá tovar dopraví na územie spoločenstva, prípadne osoby, ktorá za jeho prepravu prevzala zodpovednosť, je prepraviť tento tovar na colný úrad (čl. 38 ods. 1 CK) za účelom jeho predloženia colným orgánom. Na ktorý konkrétny colný úrad má byť tovar dopravený, určia colné orgány a taktiež stanovia cestu, ktorou sa tam má prepraviť. Spravidla sa bude jednať o colný úrad vstupu. V rámci zjednodušených procedúr sa môže jednať aj o iné miesto, ktoré však musí však byť colnými orgánmi schválené alebo určené. Alternatívne môže byť tovar dopravený priamo do slobodného pásma.

Podľa článku 40 CK musí byť tovar po vstupe na územie spoločenstva predložený colným orgánom. Tým nemusí byť nutne myslené fyzické predloženie tovaru. Predložením v zmysle Colného kódexu sa rozumie povinnosť stanoveným spôsobom oznámiť colným orgánom, že sa tovar nachádza na nimi určenom alebo schválenom mieste (čl. 4 ods. 20 CK). Predloženie tovaru je nutnou podmienkou pre pridelenie colne schváleného určenia. Po predložení tovaru môže byť tovar prehliadaný a vzorky z neho môžu byť odoberané len na základe povolenia colných orgánov (čl. 42). Povolenie colných orgánov tiež bude nutné na vykladanie a prekladanie z dopravných prostriedkov (s výnimkou prípadov bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva) a na inú manipuláciu s tovarom (čl. 46 a 47).

Súčasne s predložením tovaru colným orgánom je potrebné podať tzv. predbežné colné vyhlásenie[3] (čl. 43 CK), ktorého účelom je umožniť identifikáciu tovaru. Predbežné colné vyhlásenie sa spravidla podáva na príslušnom tlačive. Colné orgány však môžu akceptovať aj obchodný alebo úradný doklad, ktorý obsahuje náležitosti nevyhnutné na identifikáciu tovaru (čl. 44 CK), prípadne môžu od jeho podania celkom upustiť (čl. 45 CK).

Dočasné uskladnenie tovaru

Od predloženia tovaru colným orgánom až do okamihu pridelenia colne schváleného určenia má tovar postavenie dočasne uskladneného tovaru (čl. 50 CK). Tovar je možné dočasne uskladniť len na miestach schválených colnými orgánmi (čl. 51 ods. 1 CK). Môže sa jednať aj o miesta pod ich priamym dohľadom, avšak z priestorových dôvodov je tovar obvykle ponechaný dovozcovi alebo skladovateľovi.[4] Miesta trvalo schválené pre umiestňovanie tovaru na účely colného uskladnenia sa označujú ako zariadenia na dočasné uskladnenie (čl. 185 VN). Colné orgány obvykle stanovia podmienky ich fungovania, aby zabezpečili dodržiavanie colných predpisov. Pokiaľ nie je tovar pod priamym dohľadom colných orgánov, môže byť od držiteľa dočasne uskladneného tovaru požadované zaistenie colného dlhu, ktorý by mohol vzniknúť (čl. 51 ods. 2 CK).

Dočasne uskladnený tovar možno podrobiť len takým úkonom, ktoré sú potrebné na jeho zachovanie v nezmenenom stave bez toho, aby sa menil jeho vonkajší vzhľad alebo technické vlastnosti (čl. 52 CK). V prípade, že v potrebnej lehote nie sú splnené formality na pridelenie colne schváleného určenia, colné orgány vykonajú všetky opatrenia potrebné na usporiadanie situácie, vrátane predaja tovaru (čl. 53 ods. 1 CK).

2. COLNE SCHVÁLENÉ URČENIE ALEBO POUŽITIE TOVARU

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte