Nejvyšší soud k výkladu obsahu pozvánky na valnou hromadu


Klíčová slova článku náležitosti, obsah pozvánky, právní úkon, valná hromada Datum vytvoření článku 9.1.2011 Počet zobrazení 3661x Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:32

Pozvánka na napadenou valnou hromadu byla doručena emailem dne 12. září 2007 a doporučeným dopisem dne 14. září 2007. Obsahovala údaje o navrhovaném snížení základního kapitálu o částku 5,015.923.000,- Kč za účelem úhrady ztráty z minulých let s tím, že v důsledku snížení základního kapitálu dojde ke změně výše vkladů společníků, které budou činit při zachování procentuální výše stávajících obchodních podílů u společníka CTP Products B. V. 1,904.000,- Kč a u navrhovatelky 96.000,- Kč.

Podle článku 8.4 společenské smlouvy společnosti, jenž upravuje pravidla pro svolávání valné hromady, zve jednatel společníky doporučeným dopisem s přesným určením agendy, místa i doby zasedání. Pozvánky musí být zaslány společníkům nejméně 15 dnů přede dnem plánované valné hromady.

Ač pozvánka na valnou hromadou není právním úkonem, přesto lze (je nutno) na její obsah uplatnit požadavek určitosti a srozumitelnosti. Přitom (stejně jako v případě usnesení valné hromady) je třeba určitost znění pozvánky posuzovat analogicky podle pravidel upravujících výklad právních úkonů (viz ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a § 266 obch. zák. a zásady pro výklad právních úkonů formulované např. v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3703/2009.