K nabídce k předkupnímu právu


Klíčová slova článku nabídka, předkupní právo Datum vytvoření článku 3.2.2011 Počet zobrazení 1702x Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:52

Nejvyšší soud se dne 1.6.2010 vyjádřil usnesením sp. zn. 28 Cdo 1726/2010 k nabídce k předkupnímu právu. Nejvyšší soud judikoval k dané věci následující: Úprava předkupního práva obsažená v § 602 a násl. obč. zák. je právní úpravou obecnou ve vztahu k právní úpravě předkupního práva podle § 10 zákona č. 95/1999 Sb., neboť právní úprava předkupního práva se použije nejen v případech smluvního předkupního práva, nýbrž podpůrně i všude tam, kde zákonem stanovené předkupní právo neobsahuje zvláštní úpravu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2003, sp. zn. 33 Odo 178/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí pod C 2223 či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3834/2009, obě rozhodnutí jsou veřejnosti dostupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu, www.nsoud.cz). Náležitosti nabídky k odkupu tak v případě aplikace § 10 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb. musí vyhovovat podmínkám obsaženým v § 605 věta poslední obč. zák., jež stanoví, že „nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná.“

Nabídka podle § 605 obč. zák. je jednostranným adresovaným právním úkonem, jež kromě požadavků kladených na právní úkony (§ 37 a násl. obč. zák.) a náležitosti návrhu na uzavření smlouvy (§ 43a a násl. obč. zák.) musí odpovídat i předem sjednaným podmínkám, a pokud tyto podmínky nebyly dohodnuty předem, musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž povinný nabízí věc ke koupi (typicky tedy předmět koupě, cenu, případně další plnění vedle ceny) a jejichž splněním oprávněný může své předkupní právo vykonat (srov. Švestka, J. Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1750, nebo i výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 33 Odo 178/2003).

Z výše uvedeného vyplývá, že není-li v písemně učiněné nabídce uvedena cena nemovitosti, k níž bylo sjednáno předkupní právo, může se jednat o nabídku řádnou, je-li cena sjednána předem, tedy zejména vyplývá-li ze samotného ujednání o zřízení předkupního práva. Jinými slovy řečeno, bylo-li účastníky předem sjednáno (např. v kupní smlouvě), za jakou cenu musí být nemovitost nabídnuta oprávněnému z předkupního práva v případě záměru osoby povinné prodat nemovitost, nemusí již nabídka učiněná podle § 605 věta poslední obč. zák. údaj o ceně obsahovat. To platí zvláště tam, kde – jako v tomto případě – zákon stanoví, že nabídka odkupu musí být učiněna za stejnou cenu, za níž byla věc (pozemek) převedena na nabyvatele.