Zákonná povinnost ručení dle zákona o DPH


Klíčová slova článku povinnost ručení, zákon o DPH, nespolehlivý plátce, novela zákona o DPH Datum vytvoření článku 6.6.2013 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:16
Mgr. Miroslav Ilčin, LL.M Mgr. Miroslav Ilčin, LL.M

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („Zákon o DPH“), došlo od 1. ledna 2013 k rozšíření případů, ve kterých dochází ke vzniku ručení plátce DPH (příjemce zdanitelného plnění) dle ustanovení § 109 Zákona o DPH.

Dle tohoto ustanovení příjemce zdanitelného plnění, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z takového plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

  • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena;

  • plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit; nebo

  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

  • bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny;

  • poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; nebo

  • poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příjemce zdanitelného plnění dále ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Nově tedy, ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým po 1. lednu 2013, může zákonná povinnost ručení příjemce zdanitelného plnění vzniknout i v případech, kdy:

  • poskytovatelem plnění je osoba, která je ke dni zdanitelného plnění vedena jako nespolehlivý plátce; nebo

  • pokud je úplata za poskytnuté plnění hrazena na účet, který není u příslušného plátce zveřejněn v registru plátců DPH.

Obsahem ručitelského závazku příjemce zdanitelného plnění je jeho povinnost uhradit příslušnou DPH namísto poskytovatele zdanitelného plnění, pokud jsou naplněny předpoklady pro vznik zákonné povinnosti ručení (jak je uvedeno výše) a zároveň pokud poskytovatel zdanitelného plnění příslušnou DPH z jejich vzájemného obchodu neuhradí. Výše ručení je omezena výší DPH ze zdanitelného plnění uskutečněného mezi poskytovatelem zdanitelného plnění a jeho příjemcem. Svoji povinnost uhradit DPH namísto poskytovatele zdanitelného plnění je příjemce povinen splnit na základě výzvy správce daně dle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte