Obchodní podmínky e-shopu a jejich možné nedostatky


Klíčová slova článku chyby v obchodních podmínkách, e-shop, internetové obchody, obchodní podmínky Datum vytvoření článku 5.3.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 16:03
JUDr. Lukáš Jansa JUDr. Lukáš Jansa

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Docela častým problémem, kterým v naší praxi zabýváme jsou smluvní vztahy v rámci internetových eshopů. Často se setkáváme se zásadními nedostatky úpravy jednak smlouvy a jednak obchodních podmínek. V čem tyto nedostatky spočívají a jak by měly obchodní podmínky u eshopů vypadat a stejně tak s jakými problémy se setkávají provozovatelů eshopů napoví následující článek.

Vznik smlouvy

Na začátku je nutné si uvědomit, že obchodní podmínky pouze „doplňují“ smlouvu mezi uživatelem a provozovatelem eshopu. Obchodní podmínky nejsou samotnou smlouvou. Ta je v převážné většině eshopů tvořena závaznou objednávkou zákazníka (určení smluvních stran, zboží a ceny) a jejím potvrzením ze strany provozovatele eshopu. V rámci objednávky pak dochází současně k odsouhlasení obchodních podmínek.

Výhodou obchodních podmínek je možnost jejich jednostranné úpravy ze strany provozovatele, kdy aktuální verze je vždy přijata zákazníkem v rámci nové objednávky. Současně by povahově měla obsahovat pouze ta ujednání, která nejsou proměnlivá a smlouva (objednávka a její potvrzení) by měla obsahovat tedy proměnlivé údaje jako je identifikace zákazníka, popis objednávaného zboží a cena.

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

Ochrana spotřebitele

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. To znamená, že spotřebitelem nebude ten, kdo dál zboží bude prodávat konečným zákazníkům. Vzhledem k tomu, že dochází na eshopech k uzavírání smluv pomocí tzv. prostředků komunikace na dálku, pak musí být spotřebiteli před uzavřením smlouvy (tj. před odesláním objednávky) poskytnuty následující informace:

 1. identifikace provozovatele eshopu – firma společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele, IČ, sídlo nebo místo podnikání, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, emailová adresa,
 2. údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 3. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 4. cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
 5. náklady na dodání,
 6. způsob platby, dodání nebo plnění,
 7. poučení o právu na odstoupení,
 8. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 9. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení.

Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním musí být spotřebiteli písmeně poskytnuty tyto informace:

 1. obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
 2. informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
 3. informace o službách po prodeji a o zárukách,
 4. podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

Odstoupení od smlouvy

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte