Novela zákona o veřejných zakázkách


Klíčová slova článku novela zákona o veřejných zakázkách, blacklist, zákaz plnění smlouvy Datum vytvoření článku 19.1.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:12
Mgr. Ľuboš Fojtík Mgr. Ľuboš Fojtík
Mgr. Martin Šimek

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V tomto příspěvku se pokusíme shrnout nejpodstatnější změny, které přináší novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Novela“), která byla přijata na základě návrhu předsedy Sněmovny Miloslava Vlčka (Sněmovní tisk 882). Poslanecká sněmovna schválila Novelu dne 4. listopadu 2009 a prezident zákon podepsal dne 13. listopadu 2009. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 27. listopadu 2009 pod č. 417/2009 Sb. a vstoupila v účinnost dne 1. ledna 2010.

Původním impulsem pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách se stala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.[1] Stanovená dvouletá lhůta pro převzetí této směrnice do českého právního řádu uplynula 20. prosince 2009.

Jako první byl předložen Poslanecké sněmovně v květnu loňského roku jako sněmovní tisk č. 833 vládní návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato vládní novela neobsahovala pouze transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES, nýbrž byly zde zakotveny legislativní změny, které vyplývaly z dosavadní dvouleté aplikační praxe na základě zkušeností zadavatelů i dodavatelů. Hlavními cíly vládní novely bylo zvýšení transparentnosti a odstranění formalismů v zadávacím procesu. Vládní novela byla následně stažena z programu z důvodu předpokládaných předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. V létě loňského roku vznikla poslanecká iniciativa z obavy podání žaloby ze strany Evropské komise na Českou republiku z důvodu pozdní transpozice citované směrnice. Tato Novela byla připravena jako prozatímní řešení a obsahovala vybrané pasáže původní vládní novely. Zejména přepracované dohledové části zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), institutů zadávacího procesu a dohledovou část zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění.

Přehled změny, které Novela přinesla:

Kvalifikace

Novela přináší možnost zadavatele vyzvat dodavatele k doplnění kvalifikace, aniž by toto doplnění bylo podmíněno dosud požadovaným částečným splněním kvalifikace. Zadavatel má právo, nikoliv však povinnost pružněji reagovat a požádat dodavatele o doplnění kvalifikace (byť příslušný dokument nebyl předložen vôbec). Tato změna § 59 odst. 4 ZVZ, příznivě omezí formální důvody k vylučování byť i výhodných nabídek s neúplnou kvalifikací (ke kterým v mnoha případech dochází pouhým nedopatřením).

„Blacklist“

Nový nástroj transparentnosti je zavedení tzv. blacklistu. Jde o rejstřík dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek. Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek budou zapsány právnické či podnikající fyzické osoby, které:

a. předložily při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace;

b. předložily při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na rozhodnutí o zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů či Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů; a

c. nepodaly žádost o změnu zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů či Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů.[2]

Pokud dodavatel spáchá delikt uvedený dle bodů výše, bude potrestán Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zákazem účasti v zadávacích řízení a zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu po dobu tří let. Po tuto dobu bude dodavatel evidován v uvedeném rejstříku osob, který je veden Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo zveřejní údaje o dodavateli nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu. Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek je veřejně přístupný, a to i způsobem umožňující dálkový přístup.[3] Institut čestného prohlášení slouží k prokázání, že dodavatel zákazem postižen nebyl.

Sdělování nabídkové ceny

Dalším institutem transparentnosti zadávacího řízení je možnost sdělování výše nabídkové ceny při otevírání obálek s nabídkami uchazečů. Odpadá tímto nejistota zadavatelů, zda jsou oprávněni cenu nabídky zveřejnit či nikoliv, která plynula z ne zcela jednoznačné dosavadní právní úpravy.

Sdělování výše nabídkové ceny je pak může dokonce jevit jako přímo vhodné, pokud nabídková cena je jediným či převažujícím hodnotícím kritériem.

Prohlášení o vázanosti nabídkou

Novela přinesla další oslabení formalismu, kdy odpadla povinnost, aby nabídka obsahovala podepsané prohlášení o vázanosti nabídkou dle § 68 odst. 2 ZVZ. Tímto odpadne i zcela nepřiměřené vyloučení (byť i výhodných) nabídek z řízení z důvodu absence tohoto prohlášení, neboť je zřejmé, že předloží-li subjekt nabídku, je svojí nabídkou vázán i bez toho, aby předložil další prohlášení v tomto smyslu.

Zákaz plnění smlouvy

Novela rozšiřuje pravomoci Úřadu. Úřad může vyslovit zákaz plnění smlouvy v případech porušení zákona, kdy zadavatel znemožnil užití obranných mechanismů dodavatele. Úřad může vyslovit zákaz plnění smlouvy v případech:

a. zadavatel uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, i přes mylný důvod výjimky postupu mimo režim zákona;

b. zadavatel nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky; a

c. zadavatel v dynamickém nákupním systému nezasílá oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v jednotlivých případech.[4]

Podání návrhu na zákaz plnění smlouvy je možno podat do 6 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy. V některých případech do 30 kalendářních dnů od zveřejnění oznámení o uzavření smlouvy. Pokud se návrh týká výše uvedených bodů, Úřad uloží zákaz plnění smlouvy. Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy, pokud zvláštní důvody veřejného zájmu vyžadují pokračování plnění smlouvy.

Námitky proti zadávacím podmínkám

Změna se týká i zavedení lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám. Stěžovatel musí doručit zadavateli námitky nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Novelou upravený § 81 odst. 2 ZVZ uvádí, kterým uchazečům má být oznámení ovýběru nejvýhodnější nabídky zasláno. Zadavatel zašle oznámení všem dotčeným zájemcům, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve stanovené lhůtě, nepodal návrh ve stanovené lhůtě nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.[5]

Pravomoc Úřadu

Novela postavila na jisto také spornou otázku, tj., zda je Úřad oprávněn přezkoumávat také postup zadavatele v případech soutěže o návrh s tím, že se jednoznačně přiklonila v novém znění § 112 ZVZ k tomu, že ano.

Nové finanční limity

Mimo schválenou Novelu se mění finanční limity pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, když vláda České republiky schválila dne 21. prosince 2009 návrh Ministerstva pro místní rozvoj, kterýmění finanční limity pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 a 2 ZEK, a to od 1. ledna 2010.

Změna limitů je uvedena v následující tabulce:

Původní limit

Nová úprava

Nadlimitní zakázky

Stavební práce

146.477.000 Kč

125.451.000 Kč

Dodávky a služby pro zadavatele – centrální orgány

3.782.000 Kč

3.236.000Kč

Dodávky a služby pro zadavatele – obce a kraje

5.857.000 Kč

4.997.000 Kč

Dodávky a služby pro sektorové zadavatele

11.715.000 Kč

10.020.000 Kč

Zakázky malého rozsahu

Dodávky a služby

2.000.000 Kč

2.000.000 Kč

Stavební práce

6.000.000 Kč

6.000.000 Kč

Závěr

Hlavním účelem Novely bylo splnění časového limitu pro transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES. Přičemž hlavní změny se týkají úprav, kdy zadavatel není tolik omezen formalismem při posuzování kvalifikace. Zadavatel má volbu, zda bude sdělovat nabídkové ceny při otevírání obálek. Dále možnost ověření si, zda některý dodavatel není veden na tzv. blacklistu či posouzení tohoto souladu v čestném prohlášení. Dodavatel nebude vyloučen ze zadávacího řízení, pokud nepředloží podepsaný dokument o vázanosti nabídkou a v neposlední řade se bude muset zadavatel vyvarovat vyslovení zákazu plnění smlouvy.

V následujícím roce můžeme čekat další legislativní změny v rámci ZVZ, které přinese právě projednávaný původní vládní návrh novely ZVZ, uvedený ve sněmovním tisku č. 833.

_______________________________________

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek

[2] http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Blacklist----Rejstrik-osob-se-zakazem-plneni-verej

[3] Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

[4] Fidler V., Novela zákona o veřejných zakázkách, Veřejné zakázky, 6/2009, s. 12-13

[5] § 81 odst. 2 ZVZ

Infodeska.cz