Legislativní změny podmínek výroby elektřiny ze solárních zdrojů v roce 2010


Klíčová slova článku nové zdroje, snížení výkupních cen, solární energie, studie připojitelnosti Datum vytvoření článku 13.4.2010 Kdy naposledy čteno 30.5.2024 00:10
Mgr. Tomáš Fecák Mgr. Tomáš Fecák

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V průběhu několika posledních měsíců se problematika fotovoltaických zdrojů elektrické energie stala předmětem nebývalé, byť jejími protagonisty asi nepříliš vítané pozornosti široké veřejnosti. Důvod této pozornosti je zřejmý, díky ne příliš prozíravé a nepružné legislativě upravující podporu obnovitelných zdrojů energie ve spojení s výrazným snížením cen fotovoltaických technologií se výstavba nových fotovoltaických zdrojů vymkla kontrole regulátorů a podpora výrobců se stává značnou zátěží pro státní rozpočet.

Na tuto situaci reaguje několik legislativních změn, které v průběhu letošního roku výrazným způsobem ovlivní podmínky podnikání v tomto odvětví. V následujících odstavcích vám tyto změny představíme blíže – bude se jednat o návrh novely zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a především o změnu vyhlášky Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojování k elektrizační soustavě.

Návrh na změnu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů – předpoklad pro výrazné snížení výkupních cen

Stalo se již obecně známým faktem, že podle stávající úpravy v zákoně č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (§ 6 odst. 4) může Energetický regulační úřad (ERÚ) snížit výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů maximálně o 5 % ročně. Toto omezení úřadu fakticky znemožňuje reálně přizpůsobit výši výkupní ceny změněným tržním podmínkám (jakou je například výrazné snížení investičních nákladů v daném odvětví). Na tuto skutečnost reaguje připravovaná novela zákona č. 180/2005 Sb. z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, kterou již Poslanecká sněmovna schválila a je téměř jisté, že vstoupí v platnost v průběhu následujících několika měsíců. Podle této novely bude moci ERÚ snižovat výkupní ceny v rozsahu větším než zmíněných 5 %, a to u těch zdrojů obnovitelné energie, u kterých je při aktuálních cenách dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let (což je právě situace fotovoltaických zdrojů, u kterých je podle údajů ERÚ se doba návratnosti investic v současné době pohybuje kolem 7-8 let[1]). ERÚ ovšem nebude moci ani podle nové úpravy snížit ceny libovolně. Snižování cen zůstává limitováno povinností ERÚ zachovat maximální 15-letou dobu návratnosti investic, která musí být za každých okolností respektována.[2] Zástupci ERÚ se netají tím, že ERÚ hodlá tuto pravomoc využít a že je od příštího roku připraven výrazně snížit podporu výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů. Otázkou zůstává, o kolik se cena pro rok 2011 sníží a kdy se investoři dozvědí její novou výši. Odpověď na první otázku bude záviset na pravidlech, která ERÚ uplatní při výpočtu průměrné návratnosti investic, podle neoficiálních informací by se však cena v roku 2011 mohla snížit skokově o hodnotu v rozmezí od 20% do 40%, přičemž v letech následujících by pak byla udržována na přibližně konstantní hladině. Co se týče data zveřejnění, ERÚ není vázán žádnou konkrétní lhůtou. Zástupci České fotovoltaické průmyslové asociace požadují, aby ERÚ zveřejnil cenu pro rok 2011 nejpozději do konce června letošního roku, což by bylo s ohledem na předpokládanou výraznou změnu podmínek podnikání ve fotovoltaickém odvětví určitě vhodné.[3] Nutno poznamenat, že nová výkupní cena se bude týkat pouze zdrojů uvedených do provozu v době, kdy tato cena již bude platná. Naopak, u existujících zdrojů zůstane zachována původní výkupní cena, a to po celých 20 let od data jejich uvedení do provozu. Změna se proto určitě nedotkne ani těch zdrojů, které budou uvedeny do provozu do konce letošního roku.

Stop-stav na připojování nových zdrojů

Kromě výše výkupních cen se v poslední době v souvislosti se solárním boomem objevil další problém, kterým je dopad nekontrolovaného připojování solárních elektráren na spolehlivost elektrizační soustavy. Jak je známo, dopisem ze dne 3. 2. 2010 společnost ČEPS a.s., zákonný provozovatel přenosové soustavy v České republice, požádala regionální distribuční společnosti o pozastavení vydávání nových kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických a větrných elektráren a ty její žádosti vyhověly. V současnosti tak pro nové solární a větrné zdroje elektrické energie platí stop-stav. Distributoři povolení k připojování nových zdrojů nevydávají vůbec a připojovány mohou být pouze ty zdroje, u kterých žadatelé stihli obdržet kladné stanovisko k připojení již před vyhlášením stop-stavu. ČEPS tento krok hájí poukazem na § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona, který distributorům umožňuje odmítat žádosti o připojení k distribuční soustavě, pokud je tím ohrožen její spolehlivý provoz. Reakce provozovatelů fotovoltaických elektráren a potenciálních investorů byla pochopitelně odmítavá a následně se rozpoutali bouřlivé diskuze o tom, zda distributoři postupují v souladu se zákonem. Hodnocení, zda je skutečně ohrožena spolehlivost elektrizační soustavy do té míry, aby to opravňovalo distributory k odmítání nových žádostí o připojení, je otázkou spíše technické nežli právní povahy. Proto se raději zaměříme na novou legislativní úpravu, která má problém připojování k elektrizační soustavě alespoň částečně řešit.

Změna vyhlášky o podmínkách připojování k elektrizační soustavě – jak žádat o připojení solární elektrárny?

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz