Inštitút predbežného názoru súdu v Slovenskej republike


Klíčová slova článku předběžný názor soudu, slovensko Datum vytvoření článku 2.11.2012 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 22:03
Mgr. Lukáš Smoleň

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

V praxi sa často stáva, že sa podnikateľ alebo i fyzická osoba – nepodnikateľ stane z rôznych dôvodov účastníkom súdneho konania. Bez ohľadu na to či v konkrétnom prípade stojí daná osoba na strane žalovaného alebo žalobcu, a bez ohľadu na to nakoľko istá si je táto osoba úspechom v prejednávanom spore, už samotná skutočnosť, že sa v danej veci vedie súdne konanie, je významným zásahom do právnej istoty oboch, resp. i viacerých účastníkov sporu.

Často nejde o priamy negatívny dopad (napr. o zákaz nakladania s majetkom na základe predbežného opatrenia vydaného súdom), no jeho dôsledky môže (najmä) podnikateľ – žalovaný pocítiť i v obchodných vzťahoch so súdom prejednávanou vecou nesúvisiacich. Ustanovenia o tom, že daná osoba nie je účastníkom žiadneho súdneho konania sa v praxi vyskytujú takmer v každej sofistikovanejšej zmluve, a to za účelom ochrany druhého kontrahenta. Je teda celkom prirodzené, že obe strany sporu budú mať záujem na tom, aby čo najskôr aspoň predbežne spoznali názor súdu na prejednávanú vec, a na základe toho zhodnotili svoje postavenie (šance uspieť v spore) a prípadne i prijali patričné opatrenia.

Významným míľnikom, ktorý umožňuje stranám sporu oboznámiť sa s predbežným právnym názorom súdu v danej veci, resp. akýmsi nástrojom, na podklade ktorého sa účastníci sporu dozvedajú o spôsobe uvažovania súdu, predstavuje novelizované znenie ustanovenia § 100 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „OSP“), inkorporovaný do slovenského právneho poriadku zákonom č. 384/2008 Z.z. (ďalej len ako „novela“), a to s účinnosťou od 15.10.2008.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte