Mgr. Jan Hrazdira

Mgr. Jan Hrazdira

Jan Hrazdira je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jan Hrazdira se věnuje převážně obchodnímu právu, zejména oblasti závazkového práva s důrazem na aktivní účast při sjednávání obchodních smluv. Dále mediálnímu právu, především v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, právu reklamnímu a právům k nehmotným statkům s důrazem na právo autorské. V menší míře se zabývá také právem pracovním a správním. Zastupuje klienty v obchodních a občanskoprávních soudních sporech i v konkurzním řízení. Zabývá se obhajobou ve věcech trestních. Velmi intenzivně se věnuje zastupování klientů v rozhodčích řízeních, a to i s mezinárodním prvkem.

Jan Hrazdira je naším specialistou zejména pro oblast litigace, tj. pro oblast zastupování v soudním a rozhodčím řízení. Věnuje se ale také oblasti zastupování ve správním řízením. Jan Hrazdira se profiluje rovněž v oblastech M&A, práva nemovitostí, soutěžního práva a práva duševního vlastnictví. Věnuje se také problematice trestního práva.

Jan Hrazdira je rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Věnuje se komplexně problematice rozhodčího řízení a alternativního rozhodování sporů (ADR).

Jan Hrazdira je členem mezinárodní advokátní organizace European Criminal Bar Asociation. Působí dále také jako konzultant právních programů Open Society Fund Praha.

Jan Hrazdira se věnuje pedagogické a přednáškové činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jan Hrazdira vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.