Druhý ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika) ve Štrbském Plese – zpráva z konference


Těsně před státním svátkem „Dne vzniku samostatného československého státu“[1] se ve Vysokých Tatrách, ve Štrbském Plese (hotel Patria), uskutečnil druhý ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika) organizovaný Univerzitou P.J.Šafárika v Košicích, katedrou obchodního práva a hospodářského práva, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR.

Během třech jednacích dnů se za řečnickým pultem vystřídaly více jak tři desítky předních odborníků z různých oblastí práva, a to z pořadatelského Slovenska, České republiky, Polska a Ruska. Unikátní ráz dostala konference i díky oslavě životního jubilea Prof. JUDr. Josefa Suchoži, DrSc.

Konferenci otevřela děkanka Právnické fakulty UPJŠ – Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Následoval první panel směřující k rekodifikačním tendencím smluvního systému soukromého práva. I přes neúčast profesa Eliáše, vůdčí osobnosti české rekodifikace soukromého práva, měl panel významné řečníky. Za všechny je třeba uvést doc. B. Havla, který se věnoval problematice obchodních korporací, dr. F. Cvrčka, který analyzoval návrh nového českého občanského zákoníku z pohledu terminologického (právě zde byla nepřítomnost prof. Eliáše nejcitelnější) či dr. P. Tégla, který se úzce zaměřil na problematiku smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Blok zakončil pracovněprávní příspěvek dr. M. Štefka a příspěvek dr. T. Dvořáka na téma společného jmění manželů a členského podílu v družstvu. Blok vyvolal řadu dílčích diskuzí a v některých pasážích se v něm odrážel i generační střet právníků.

Druhý tematický okruh, zahájený ve čtvrtek 27.10.2011, s názvem „Působení institutů veřejného práva a práva soukromého na regulační systém ekonomiky“, přinesl vedle řady příspěvků právních i příspěvky ekonomického rázu. Program v tomto bloku sliboval vystoupení prof. M. Karfíkové, přední osobnosti českého finančního práva, doc. Husára, mim. prof., Ing. K. Červené či dr. M. Šejvla.

V rámci tematického okruhu „Právo mezinárodního obchodu – obchodní arbitráž“ zazněly příspěvky prof. Rabana, velice aktuální příspěvek na téma „Přezkum rozhodčích nálezů (rozhodcovských rozsudků) Ústavním soudem[2]“ přednesl doc. Csach z Právnické fakulty UPJŠ. Příspěvek pojednávající o problematice mezinárodního obchodu Ruské federace v oblasti zdravotnictví pak přednesla Dr. Ksenija Korobko, Ph.D., ze Syktyvkarské státní univerzity.

Poslední blok konference byl věnován mladým adeptům právní vědy.

Pořadatelé připravili z konference i sborník příspěvků, který účastníci - ku prospěchu věci - měli k dispozici již při samotné konferenci. V originálním znění jsou v něm sebrané všechny příspěvky přednášejících a dílčí detaily jednotlivých příspěvků tak v náročném programu konference nezaniknou.

Sympozium bylo velice precizně organizováno oběma pořadateli, což ve spojení s nádherným prostředím podzimních Vysokých Tater zanechalo příjemný zážitek v nejednom účastníku sympozia.

JUDr. et Ing. Martin Kohout

zástupce ředitele Rozhodčího soudu při IAL SE a advokát[1] 26.10.-28.10.2011

[2] Slovenské republiky, pozn. autora.

Infodeska.cz