Zamítnutí rozkladu sdružení SOLUS


Úřad jak v kontrolním, tak ve správním řízení dospěl k závěru, že provoz a zpracování osobních údajů v dlužnických registrech v České republice nejsou upraveny žádným zákonem. Proto mohou obsahovat osobní údaje klientů (dlužníků) pouze s jejich souhlasem podle zákona č. 101/2000 Sb., přičemž je právem každého klienta tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě je sdružení SOLUS povinno osobní údaje z dlužnického registru odstranit, neboť pro jejich zpracování nemá zákonný podklad. Úřad se také zabýval otázkou výjimek z povinnosti mít souhlas ke zpracování osobních údajů, a to přestože sdružení SOLUS i jeho členové veřejně prezentují to, že osobní údaje zařadí do dlužnického registru pouze se souhlasem klienta. Po posouzení jednotlivých případů dospěl Úřad k závěru, že nelze použít ani žádnou ze zákonných výjimek (§ 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.).

PhDr. Hana Štěpánková
tisková mluvčí, ÚOOÚ

Infodeska.cz