Zákon o volném pohybu služeb - zjednodušení v roce 2010


V období přetrvávající hospodářské krize se zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který byl dne 20. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR a nabyl účinnosti dne 28. prosince 2009, českým firmám v roce 2010 otevírá možnost snadnějšího vstupu na zahraniční trh a případně tak vyrovnat dosavadní pokles odbytu na trhu domácím.Zákon o volném pohybu služeb do českého právního řádu implementuje jeden ze zásadních aktů evropského práva posledního desetiletí, a to směrnici č 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ze dne 12. prosince 2006. Přijetím tohoto zákona se ČR zařadila mezi první členské státy, které tuto směrnici implementovaly, přičemž nová právní úprava v něm obsažená přináší několik zásadních změn, které výrazně ulehčí vstup do podnikání a poskytování tzv. přeshraničních služeb.ň

Tento zákon upravuje horizontální instituty, které se dotýkají celého sektoru služeb. Stěžejním je v tomto kontextu princip přeshraničního poskytování služeb.

Jde o princip, který umožňuje, aby poskytovatel služby dočasně a příležitostně poskytoval své služby na území jiného členského státu, než členského státu, ve kterém je poskytovatel těchto služeb usazen. České firmy, tak získávají doposud ojedinělou možnost usnadněné a i nákladově úsporné cesty, jak se mohou přímo samostatně zapojit do zahraničního trhu.

Je třeba uvést, že poskytovateli služeb bude stačit k tomu, aby využil možnosti poskytovat své služby na území jiného členského státu prostřednictvím tzv. principu přeshraničního poskytování služeb, povolení vykonávat tyto služby, které získal ve svém domovském státě. České firmy tak nebudou muset na příště žádat o zvláštní povolení pro výkon činnosti na zahraničním trhu, pouze využijí svého stávajícího povolení vydaného v jejich domovském státě prostřednictvím tzv. principu přeshraničního poskytování služeb. Zákon dále zavádí celou řadu nových institutů, které budou mít praktický dopad na podnikání v sektoru služeb.

Zákon o volném pohybu služeb zavádí tzv. Jednotné kontaktní místo (JKM). Půjde o místo, kde bude možno získat veškeré informace a vyřídit si veškeré formality spojené s podnikáním v oblasti služeb. Toto JKM bude fungovat i elektronicky prostřednictvím internetu, takže bude možné si veškerá potřebná povolení zřídit z domova, přičemž kompetence jednotných kontaktních míst budou vykonávat obecní živnostenské úřady.

Zákon také v souvislosti se zjednodušením vstupu na zahraniční trhy zavádí systém uznávání dokumentů a uznávání splnění požadavků, kdy bude možné uznat požadavky splněné v jiném členském státě, v důsledku čehož nebude nutné plnit v ČR. V některých případech je možné uplatnění i tzv. zjednodušeného předkládání dokumentů, kdy bude poskytovatel služby za účelem udělení oprávnění k poskytování služby nebo v průběhu poskytování služby povinen předkládat správnímu orgánu listinu, bude stačit předložení její kopie a neověřeného překladu, za předpokladu, že informace v listině obsažené je možné si ověřit prostřednictvím elektronického systému. Nový zákon totiž předpokládá administrativní spolupráci úřadů členských států prostřednictvím elektronického informačního systému vnitřního trhu (tzv. IMI systému). Je samozřejmé, že i tato zákonem zakotvená možnost přinese nikoliv bezvýznamnou úsporu nákladů souvisejících s jinak běžnou administrativní zátěží českých podnikatelů.

Současně se v tomto zákoně objevuje také institut vzniku oprávnění uplynutím lhůty (tzv. tichý souhlas), který spočívá v tom, že pokud ve stanovených případech správní orgán nerozhodne ve lhůtě stanovené zákonem, považuje se jeho rozhodnutí automaticky za kladné, tj. dochází ke vzniku daného oprávnění ze zákona.

Prostřednictvím zákona o volném pohybu služeb je tak českým firmám nabídnuta možnost získávat zakázky v zahraničí a dočasně, anebo příležitostně podnikat v zahraničí na základě jejich domácího podnikatelského oprávnění. Stejně tak zahraniční podnikatelé budou moci získávat zakázky v ČR na základě svého podnikatelského oprávnění v rámci tzv. dočasného přeshraničního poskytování služeb. Zda tento zákon přinese očekávané oživení české ekonomiky a zlepšení hospodářské situace českých firem, ukáže až ochota a zájem české podnikatelské sféry o využití nabízené cesty pro vstup na zahraniční trhy.

JUDr. Kamil Šebesta, MBA, advokát

KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o.

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 221 412 611
Fax: +420 222 254 030

www.ksd.cz

Infodeska.cz