Z dění na ÚOHS - září 2011


Generální advokátka se v případě PISU přiklání k názoru ÚOHS

K významnému posunu došlo při řešení otázky, zda je Úřad pro ochranu hospodářské oprávněn ukládat sankce za kartelové dohody, i když již byly potrestány také Evropskou komisí.

Úřad tímto způsobem postupoval například u tzv. kartelu plynem izolovaných spínacích ústrojí (PISU), kdy jeho účastníkům za uzavření a realizaci zakázané dohody na území České republiky v období před vstupem země do Evropské unie uložil v roce 2007 pokutu ve výši téměř 942 000 000 Kč. Kartel byl již dříve z celounijního hlediska potrestán Evropskou komisí, a to za jeho dopad ve státech EU, které byly členy před rozšířením v roce 2004.

Krajský soud v Brně rozhodnutí Úřadu v této věci zrušil s tím, že se jedná o porušení zásady zákazu dvojího trestání v jedné věci (ne bis in idem), jeho rozsudek byl nicméně následně anulován Nejvyšším správním soudem. Krajský soud při opětovném posuzování vznesl tzv. předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru. K ní se nyní vyjádřila generální advokátka Juliane Kokott. Ve svém prohlášení v zásadě říká, že pravidlo zákazu dvojího trestání za jeden přečin nebrání tomu, aby národní soutěžní úřady v rámci EU zasahovaly proti témuž kartelu, pokud jde o rozdílná území nebo časové úseky. Přestože nelze předjímat konečné rozhodnutí ESD v této věci, stanovisko generálního advokáta bývá soudem ve významné většině případů respektováno.

ÚOHS zamítl návrh společnosti Škoda Transportation

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dnes rozhodnutí, kterým na základě důkladných právních analýz zamítl návrh společnosti Škoda Transportation ve věci veřejné zakázky na dodávku 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření společnosti České dráhy.

Vydané předběžné opatření pozbývá platnosti nabytím právní moci tohoto rozhodnutí ÚOHS.

Infodeska.cz