Z dění na ÚOHS - květen a červen 2011


Způsob zajištění pořizování talárů advokátů může narušovat hospodářskou soutěž

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě obdrženého podnětu šetří tzv. soutěžní advokacií (tj. bez zahájení správního řízení) postup České advokátní komory (ČAK) ve věci pořízení talárů pro advokáty a advokátní koncipienty působící v České republice. V této souvislosti vydává následující stanovisko.

Z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže je ČAK sdružením soutěžitelů. ČAK má zákonné zmocnění ke stanovení vzhledu stavovského oděvu advokáta, avšak uložením povinnosti svým členům zajistit si zhotovení taláru prostřednictvím konkrétního dodavatele stanoveného ČAK, překročila dle názoru ÚOHS své zákonné zmocnění. ČAK v současné době neumožňuje advokátům získat licenci na průmyslový vzor taláru, který si nechala zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Aktuálně je pouze jediný dodavatel, byť vzešlý z veřejné soutěže, oprávněn šít taláry. Členové ČAK mají povinnost na své náklady si u něj oděv objednat a koupit za cenu vyjednanou ČAK, jinak nemohou zastupovat své klienty před stanovenými typy soudů. Tímto jednáním byli dle názoru ÚOHS vyloučeni další potenciální soutěžitelé (výrobci talárů) ze vstupu na trh. Členové komory, i když jsou sami soutěžitelé, nemohou využívat běžných tržních principů vyjednávání o ceně či o volbě dodavatele. Případným odmítnutím postupu přikázaného ČAK se navíc vystavují riziku, že nebudou moci zastupovat své klienty před některými typy a stupni soudů. Jednání ČAK tak může zprostředkovaně zasáhnout i trh advokátních služeb. Zajištění jednotnosti vzhledu talárů, kterým ČAK mimo jiné svůj postup odůvodňuje, lze dle názoru ÚOHS dosáhnout i jinými způsoby než stanovením jediného dodavatele.

Úřad konstatoval, že časové a objemové podmínky počáteční fáze plnění zákonné povinnosti nosit talár objektivně ospravedlňují po přechodnou dobu dosavadní postup ČAK. V budoucnu však již budou moci poptávku z objemového i časového hlediska uspokojit i další dodavatelé, např. malé a střední podniky působící v regionech. Jednání ČAK splňuje pojmové znaky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů a Úřad do budoucna neshledává důvody, které by toto jednání objektivně ospravedlňovaly. ÚOHS proto doporučil ČAK, aby omezila časovou platnost svého rozhodnutí. Zástupci ČAK na ústním jednání s ÚOHS toto stanovisko akceptovali a přislíbili v brzké budoucnosti umožnit členům komory získat licenci k pořízení taláru. Tímto způsobem mělo dojít k rychlému obnovení účinné soutěže, aniž by bylo nezbytné vést správní řízení. Konkrétní postup, jakým svůj příslib splní, však ČAK doposud (přes uplynutí stanovené lhůty) Úřadu nesdělila.

V souvislosti s novelizací zákona o advokacii byl nadto po zveřejnění stanoviska Úřadu k této věci podán pozměňovací návrh, že (cit.): „Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu.“ Návrh byl poté schválen Poslaneckou sněmovnou PČR a postoupen do další fáze legislativního procesu v Senátu.

ÚOHS považuje přijetí takového ustanovení ze soutěžního hlediska za přinejmenším problematické. Navzdory jasně deklarovaným výhradám Úřadu nyní hrozí reálné nebezpečí, že se kauza vzhledem k začlenění výše zmíněného ustanovení do právního předpisu dostane mimo kompetence antimonopolního úřadu. Jednání omezující soutěž se všemi jeho negativními dopady na relevantní trh tak do budoucna nejenže nebude odstraněno, ale dočká se i legislativního posvěcení. Úřad se proto domnívá, že tato úprava zákona o advokacii by neměla být přijata.

Agrofert může převzít firmy ze skupiny Wotan

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil společnosti AGF Wood, a.s., (dále jen AGF Wood) ze skupiny Agrofert převzít výlučnou kontrolu nad firmami Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s., a ALFA Plywood, a.s. (dále jen Wotan Forest, Wotan Service a Alfa Plywood). Rozhodnutí již nabylo právní moci. AGF Wood náleží do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s., která je činná v oblastech zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby a prodeje chemických látek na bázi anorganické i organické chemie.

Wotan Forest je lesnickým subjektem s celorepublikovou působností. Hlavní činností společnosti je poskytování komplexních služeb v lesnictví, jakož i s těmito službami související dodávky surového dřeva a částečně také následné zpracování dřeva. Wotan Service se zabývá poskytováním služeb ekonomického poradenství a vedením finančního a mzdového účetnictví v rámci skupiny Wotan. Společnost Alfa Plywood produkuje dřevěné výrobky, tj. zejména různé druhy překližek, laťovky a paletové přířezy.

Aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají ani na sebe horizontálně nenavazují – jedná se o tzv. konglomerátní spojení. Úřad spojení povolil, neboť nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže.

Zakázka na pražskou metropolitní síť proběhla nezákonně, ÚOHS poprvé v historii zakázal plnění smlouvy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad či ÚOHS) uložil pokutu ve výši 1 100 000 Kč hlavnímu městu Praze za nezákonný postup ve veřejné zakázce „Smlouva na zjištění provozu metropolitní sítě“.

Úřad rovněž uložil zákaz plnění části smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu v zákonné lhůtě podán rozklad. Nápravná opatření, pokuta a zákaz plnění smlouvy, budou účinná až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Hlavní město Praha porušilo zákon o veřejných zakázkách, když uvedenou nadlimitní zakázku v objemu téměř 197 mil. Kč bez DPH zadalo v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění společnosti T-Systems Czech Republic a.s. (dále jen T-Systems). Jednací řízení bez uveřejnění, při němž je osloven jen jediný dodavatel a zcela tedy odpadá soutěž o zakázku, je přitom možno použít jen za výjimečných okolností specifikovaných zákonem. Zadavatel v tomto případě uváděl, že zakázku byl schopen splnit pouze vybraný uchazeč, a to zejména z technických důvodů a z důvodů ochrany výhradních práv společnosti T-Systems Czech Republic a.s. K tomuto postupu je však možné přistoupit pouze tehdy, když existuje pouze jediný dodavatel schopný splnit předmět plnění. Zadavatel musí tuto skutečnost rovněž prokázat.

V daném případě byla zadavatelem v roce 1996 vytvořena společnost Pragonet a.s. za účelem poskytování síťových a datových služeb pro zadavatele. Tuto společnost v roce 2003 převzal vybraný uchazeč, přičemž při prodeji s ním zadavatel uzavřel dohodu, v níž se zavázal, že po dobu nejméně deseti let nevypoví žádnou z devíti smluv uzavřených se společností Pragonet na dobu neurčitou a přislíbil také prodloužení dalších 14 smluv uzavřených na dobu určitou. V létě 2010 pak zadavatel přidělil posuzovanou veřejnou zakázku bez zadávacího řízení společnosti T-Systems, přičemž nutnost výběru tohoto konkrétního uchazeče byla zdůvodněna právě existencí smluvních závazků.

Jednací řízení bez uveřejnění lze využít, pokud jsou důvody pro jeho použití objektivní, tedy nezávislé na vůli zadavatele. V šetřeném případě se však zadavatel svým vlastním postupem dostal do situace, kdy musel přidělit zakázku pouze společnosti T-Systems, čímž porušil zákon o veřejných zakázkách. V Praze přitom podle zjištění Úřadu existují nejméně dva další operátoři, kteří disponují optickou sítí, již by bylo možno pro plnění zakázky využít.

Úřad dále v tomto případě na návrh společnosti GTS Czech s.r.o. poprvé v historii přistoupil k uložení zákazu plnění částí smlouvy týkajících se telekomunikačních a datových služeb. Toto opatření vstoupí v účinnost 5 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí. Uvedené části smlouvy se tak stanou ze zákona neplatnými.

Zadavatel se může vyhnout riziku zákazu plnění již uzavřené smlouvy ze strany ÚOHS, uveřejní-li tzv. dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Zadavatel v šetřeném případě sice formálně toto oznámení učinil, jeho obsah však dle názoru Úřadu neodpovídá předmětu následně uzavřené rámcové smlouvy. Konkurenční firmy vybraného uchazeče tak z uvedeného oznámení nemohly zjistit, že zadavatel hodlá uzavřít s vybraným uchazečem rámcovou smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací.

zdroj: Tiskové zprávy ÚOHS

Infodeska.cz