Výpočet úroků z prodlení po novém


V současné době výpočet resp. výši úroků z prodlení v občanském právu upravuje nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku („Nařízení o úrocích“). Dle patné právní úpravy lze Nařízení o úrocích použít také v obchodně-právních vztazích za předpokladu, že si strany mezi sebou nesjednali jinou úpravu.

Připravená novela z dílny Ministerstva spravedlnosti, projde-li legislativním procesem nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, k čemuž by mohlo dojít ještě během letošního roku.Zásadní změnou dle předkládané novely Nařízení o úrocích je, že pravidlo, dle kterého je úrok z prodlení stanoven jako výše repo-sazby stanovené ČNB zvýšené o sedm procentních bodů, sice zůstává zachováno, nicméně samotná výše úroků se již nebude počítat dvakrát do roka (tj. k 1.1. a 1.7 konkrétního roku), nýbrž se bude řídit datem vzniku prodlení, a to po celou dobu trvání prodlení.

Dle nové úpravy bude pro výpočet úroků z prodlení po celou dobu trvání prodlení určující výše repo sazby, která byla aktuální k poslednímu dni předcházejícímu kalendářnímu pololetí, ve kterém prodlení začalo. Jako příklad lze tedy uvést, že pro prodlení, které začalo 1.1. bude rozhodná výše úroků k 31.12. předchozího roku.

Důvodem k novelizaci stávající úpravy je dle důvodové zprávy k novele zpřesnění transpozice směrnice 2000/35/ES, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, ve které se uvádí, že současný stav výpočtu úroku z prodlení není sice v rozporu s evropským právem, avšak je zbytečně složitý. Zajímavé také je, že novela navrhuje, aby se dle nového způsobu výpočtu počítalil i úroky z prodlení, které započalo před nabytím účinnosti této novely.

Aktualizace: Předmětná novela již nabyla účinnosti – více informací přinášíme v tomto článku zde na eLAW.cz

Infodeska.cz