Volby do Evropského parlamentu a pravomoc NSS v těchto volbách


Jedinou pravomocí Nejvyššího správního soudu ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky je posuzování tzv. neplatnosti volby kandidáta podle ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu. Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byl porušen zákon o volbách do Evropského parlamentu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu, uskutečněných na území České republiky, bude vyhlášen sdělením ve Sbírce zákonů (§ 49 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu); elektronická Sbírka zákonů je dostupná nahttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). Den vyhlášení výsledků je právě den, kdy jsou tyto výsledky ve Sbírce zákonů publikovány. Návrh nelze podávat dříve než v den následující po tomto vyhlášení, jinak ho Nejvyšší správní soud odmítne jako předčasný.

Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Na Nejvyšší správní soud je možné podat návrh pouze písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo se zaručeným podpisem. Ústně do protokolu lze návrh učinit ve všední dny od 8 do 16 hodin. Pokud by byl návrh učiněn jinou formou (např. mailem bez zaručeného podpisu nebo faxem), nelze k němu vůbec přihlížet.

Adresa soudu viz odkaz Kontakty na webových stránkách soudu.

Soud rozhodne usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výňatky ze zákonů

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

§ 57

(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 13) každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(2) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

(3) Proti usnesení, kterým Státní volební komise vyslovila, že mandát poslance Evropského parlamentu zaniká, se může poslanec, kterému takto mandát zanikl, nebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, na jejíž kandidátní listině tento poslanec ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval, domáhat do 2 dnů od doručení rozhodnutí ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

§ 58

(1) K řízení podle § 56 a 57 je příslušný Nejvyšší správní soud České republiky.

(2) V řízení o ochraně ve věcech seznamu voličů, registrace, neplatnosti voleb anebo o ochraně ve věcech zániku mandátu postupuje soud obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

§ 90

Neplatnost voleb a hlasování

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony 20) může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

(2) Účastníky jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena.

(3) Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

§ 92

Nepřípustnost návrhu

Návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

§ 93

Zvláštní ustanovení o řízení

(1) Ustanovení tohoto zákona o povinném zastoupení se neužijí; to neplatí o zastoupení zákonným zástupcem.

(2) Návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu.

(3) Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout.

(4) Na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

(5) Usnesení soud doručí účastníkům a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení.

Zdroj: Tisková zpráva NSS

Infodeska.cz