Ústecký kraj měnil původní zadávací podmínky


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím Ústeckému kraji pokutu ve výši 200 000 Kč za chyby ve veřejné zakázce „Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje“. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tedy pravomocné.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když uzavřel s vítězným uchazečem smlouvu, jejíž podmínky byly odlišné od podmínek stanovených v zadávacím řízení. Dalšího pochybení se pak Ústecký kraj dopustil uzavřením dodatku ke smlouvě, čímž provedl další podstatnou změnu oproti původním zadávacím podmínkám.

Zadavatel na základě výsledků zadávacího řízení hodlal uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, ten nicméně uzavření smlouvy odmítl a Ústecký kraj tedy vyzval k podpisu druhého v pořadí, Značky Praha s.r.o. Zhotovitel se ve smlouvě z 27.10.2010 zavázal provést dílo do 12 týdnů od podpisu smlouvy, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách. Změnou však byla nově uvedená výhrada, že v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení prodloužen. Jedná se přitom o změnu, jejíž dopad se týká jednoho z hodnotících kritérií a která, pokud by byla uvedena již v zadávacích podmínkách, by mohla ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů i výběr nejvhodnější nabídky. Nelze také vyloučit, že původní vybraný uchazeč by za těchto podmínek od podpisu smlouvy neustoupil, neboť tak učinil z důvodu dočasného přeplnění výrobních kapacit.

Poté, co již byla zakázka realizována, došlo navíc k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jímž byl zpětně stanoven nový termín dodání díla na 30.4.2011. Oproti původně požadované době plnění v délce 12 týdnů tak byla zakázka dokončena po více než 30 týdnech a původní termín byl překročen přibližně 2,5 krát.

Zadavatel tedy nedodržel zásadu transparentnosti a rovného zacházení s uchazeči, když prostřednictvím dodatku umožnil provést podstatnou změnu původních zadávacích podmínek a v rozporu se zákonem prodloužil termín na realizaci zakázky.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/035/VZ010 – S591/2013

Infodeska.cz