Ústavní soud obdržel návrh na zrušení části vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství


Ústavní soud dnes ráno obdržel návrh skupiny 27 poslanců na zrušení ustanovení § 15 odstavce 3 věty druhé a odstavce 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, ve znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 4/2014 Sb., a to pro jejich rozpor s čl. 2 odst. 3, čl. 79 odst. 1 a odst. 3 a čl. 80 odst. 2 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod a § 40 odst. 2 zákona o státním zastupitelství.

Ústavní soud tak musí uvést na pravou míru informace dosud uváděné v některých médiích, že skupina poslanců se obrací na Ústavní soud s „ústavní stížností proti obvinění bývalého předsedy vlády Petra Nečase“. Formou i obsahem se jedná o návrh na zrušení jednotlivých ustanovení jiného právního předpisu, který byl podán v souladu s § 64 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Ostatně text podání nikterak nespojuje návrh přímo s osobou bývalého premiéra. Navrhovatelé zároveň požádali Ústavní soud o přednostní projednání věci.

Napadené ustanovení § 15 odst. 3 věty druhé zní: „Dojde-li k vyloučení věci ze společného řízení a u takové věci dále není příslušnost vrchního státního zastupitelství dána podle odstavce 1 nebo 2, může vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení i v této věci, jinak je povinno věc neprodleně postoupit věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství“. Ustanovení § 15 odst. 5 zní: „Vyžaduje-li to závažnost, skutková či právní složitost věci, může vrchní státní zastupitelství s přechozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech a) uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a e), i když jimi byla způsobena škoda nižší než 150 mil. Kč, nebo b) pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 150 mil. Kč.“

Navrhovatelé se, stručně řečeno, domnívají, že tato ustanovení umožnují v rozporu se shora uvedenými ustanoveními ústavního pořádku změnit zákonem stanovenou příslušnost státního zastupitelství a v důsledku též příslušnost soudu v přípravném trestním řízení, a to pouze na základě rozhodnutí vrchního státního zastupitelství a nejvyššího státního zástupce. Tato ustanovení, obsažená toliko v podzákonném právním předpise, tak podle navrhovatelů otevírají prostor pro libovůli.

K projednání věci je příslušné plénum Ústavního soudu (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu). Návrhu byla přidělena spisová značka Pl. ÚS 4/14, soudce zpravodaj určený dle aktuálního rozvrhu práce Ústavního soudu je Radovan Suchánek.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

Infodeska.cz