Uplatnění absolutního konceptu v rozhodnutí Kaufland ČR


V říjnu 2013 bylo vydáno druhostupňové rozhodnutí ve správním řízení, které Úřad vedl se společností Kaufland Česká republika v.o.s. Rozhodnutí je pravomocné a má tak zásadní význam pro další činnost Odboru kontroly tržní síly.

Význam tohoto rozhodnutí je především v tom, že předseda Úřadu tímto rozhodnutím potvrdil přístup prvostupňového orgánu při aplikaci zákona o významné tržní síle, která je založena na tzv. absolutním konceptu vnímání tržní síly. Tento absolutní koncept vychází z toho, že jakmile je ve správním řízení prokázáno, že účastník řízení, v tomto případě odběratel, splňuje podmínky obsažené v § 3 odst. 2 a § 3 odst. 3 zákona, tedy že disponuje významnou tržní silou, potom touto významnou tržní silou disponuje vůči všem dodavatelům bez výjimky. V takovém případě tak Úřad nemusí posuzovat každý jednotlivý smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem.
Se zněním tohoto rozhodnutí je možné se seznámit na webových stránkách Úřadu:http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10943.html
Infodeska.cz