ÚOOÚ k policejním kamerovým záznamům


V souvislosti se stále častějšími případy zveřejňování záběrů zákroků strážníků městské policie je Úřad pro ochranu osobních údajů dotazován na legálnost takového konání. Úřad proto upozorňuje, že pořízení takovýchto záběrů je ze strany policie (městské i státní) v souladu se zákonem.

Ovšem porušení povinností při zpracování osobních údajů (případně zásah do práv na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku) může nastat při zveřejnění takto pořízených záznamů široké veřejnosti, například prostřednictvím internetu.

Z pohledu Úřadu je zveřejňování audiovizuálních záznamů ve srovnání s jinými formami přenosu zpráv, např. písemným sdělením, obvykle spojeno s vyšší mírou zásahu do práv občanů. V záznamech policie je někdy možné vypozorovat kromě základního sdělení také další zdánlivě méně podstatné údaje. V případě záznamu činnosti strážníků například oblečení, gesta, vyjadřování snímaných osob, okolní prostředí anebo komentáře strážníků či kolemjdoucích, které však zásadním způsobem ovlivňují celkové vyznění zaznamenané situace. Tyto další informace pak obvykle vedou k tomu, že zachycené osoby mohou být s jejich pomocí identifikovány.

Úřad si je vědom, že důsledná anonymizace záznamů se tak stává velmi obtížnou, ne-li nemožnou. Zveřejňování záznamů by proto mělo být ze strany policie důsledně posuzováno, protože je zjevné, že zveřejněním často dochází k závažnému zásahu do práv soukromého i osobního života.
K zásahu do práv nedochází totiž v souvislosti se zveřejněním záznamů pouze ve vztahu k osobě, se kterou strážníci městské policie jednají, ale například i vůči přítomným nezletilým dětem.

Úřad proto důrazně apeluje na představitele městské policie, aby nezveřejňovali záznamy osob, které znamenají jakýkoli zásah do jejich soukromí a důstojnosti, případně aby zvolili jiný způsob, jak veřejnosti zpřístupnit informace o činnosti městské policie, ať již za účelem prevence či propagace její činnosti.

Osobám, které se cítí dotčeny takovým postupem, pak lze v prvé řadě doporučit, aby se obrátily na příslušnou městskou policii s žádostí o odstranění příslušného záznamu podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, dle kterého je právem každého subjektu údajů, který zjistí nebo se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil.

Tisková zpráva ÚOOU

Infodeska.cz