ÚOHS potvrdil delikty Krajské zdravotní


Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný akciovou společností Krajská zdravotní ve věci veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a. s.“ a potvrdil výroky I. až III. rozhodnutí prvního stupně, které ve svém rozkladu napadl zadavatel. Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí uložil společnosti Krajská zdravotní pokutu ve výši 300 tisíc korun za dva správní delikty spočívající v neprodloužení lhůty pro podání nabídek po provedených úpravách v uveřejněném vyhlášení otevřeného zadávacího řízení a v nedodržení postupu dle zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Předseda Úřadu v této věci rozhodoval již potřetí. Původní rozhodnutí předsedy z října 2011 zrušil Krajský soud a zrušení potvrdil Nejvyšší správní soud. Předseda na základě soudních rozhodnutí zrušil v únoru 2014 prvostupňové rozhodnutí a věc vrátil prvnímu stupni k novému projednání. V novém prvostupňovém rozhodnutí Úřad konstatoval dva správní delikty. První delikt spočíval v neprodloužení lhůty pro podání nabídek po provedených úpravách v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Jedná se přitom přímo o povinnost uloženou zadavateli zákonem. Druhého správního deliktu se zadavatel dopustil tím, že nedodržel postup stanovený zákonem při posouzení nabídky vybraného uchazeče, neboť ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek nejsou uvedeny důvody akceptace vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv existují zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry dodávky v souvislosti s dechovým objemem a dechovou frekvencí anesteziologického přístroje uvedeného pod položkou č. 17 Technické specifikace a nelze proto s určitostí konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Zadavatel tímto postupem porušil i zásadu transparentnosti. Z obou hledisek postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem Sdružením – Krajská zdravotní, jehož účastníky jsou společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., a PURO-KLIMA, a. s., které podaly společnou nabídku.

Infodeska.cz