Stanovisko OOK -Nejvyššího soudu - určení rozhodce


Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ke sjednocení soudní praxe rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1112/2013, s následující právní větou:

Rozhodčí smlouva uzavřená do 31. 3. 2012, která pro řešení sporů mezi účastníky určuje jediného rozhodce, jenž bude jmenován předsedou dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je podle ustanovení § 39 obč. zák. neplatná.

Tímto rozsudkem Nejvyšší soud navazuje na svoji předcházející judikaturu, dle níž rozhodce neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc, jestliže se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Uvedený závěr je možné aplikovat i na daný případ, kdy rozhodce měl jmenovat podle ujednání účastníků předseda dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Rozhodnutí se vymezuje k právnímu stavu, který byl účinný do novely zákona o rozhodčím řízení.

Infodeska.cz