ŘSD použilo jednací řízení bez uveřejnění neoprávněně


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 900 000 Kč Ředitelství silnic a dálnic za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „R46 Program „bezpečnostní prvky“ R46 – výměna středových svodidel“. Prvoinstanční verdikt potvrdil předseda Úřadu Petr Rafaj, když svým rozhodnutím z 27. března 2014 zamítl rozklad zadavatele.

Zadavatel oslovil v roce 2011 celkem tři dodavatele s výzvou k podání nabídky na plnění dané veřejné zakázky a z jejich nabídek posléze vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče AlpineBau v ceně 160 milionů Kč.

Použití jednacího řízení bez uveřejnění je zákonem o veřejných zakázkách přísně vymezeno. Zadavatel může tento typ řízení využít, jestliže je třeba veřejnou zakázku zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel sám svým jednáním nezpůsobil ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů přitom nelze zakázku zadat v jiném druhu řízení. Zadavatel také musí nemožnost použití jiného druhu řízení objektivně prokázat.

V daném případě zadavatel argumentoval havarijním stavem svodidel, který ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Na tento neuspokojivý stav svodidel však bylo ŘSD upozorňováno opakovaně Policií České republiky již devět měsíců před zadáváním zakázky. Nejednalo se tedy o situaci náhle vzniklou a nepředvídatelnou.

Zadavatel rovněž nikterak neprokázal nemožnost použití jiného druhu zadávacího řízení- na základě obdržených upozornění i v rámci své činnosti a kompetence mohl situaci předvídat a současně měl pro použití vhodného druhu zadávacího řízení objektivně i dostatečný časový prostor. Transparentnějšího typu zadávacího řízení by se mohlo zúčastnit více uchazečů a zadavatel tak mohl obdržet ekonomicky výhodnější nabídky.

Maximální možná sankce, kterou mohl Úřad za spáchaný delikt uložit, činila více než 8 000 000 Kč. Skutečnost, že zadavatel oslovil alespoň tři zadavatele, byla Úřadem brána v potaz jako polehčující okolnost a přistoupil tedy k uložení sankce ve výši 900 000 Kč.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/026/VZ005 – S312/2013, R273/2013

Infodeska.cz