Rozsudek pro zmeškání jako nástroj efektivnějšího rozhodování sporů a podmínky pro jeho vydání


IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky OBAL CENTRUM s. r. o. a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, rozsudek Vrchního soudu v Praze a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky Pardubice, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na spravedlivý proces.

Právní věta: Kontumační rozsudek je nástrojem, jak dosáhnout efektivnějšího a rychlejšího rozhodování sporů, lze k němu však přistoupit teprve tehdy, odpovídá-li to vzhledem k ostatním okolnostem případu požadavkům vyplývajícím z obecných zásad civilního procesu. Při zvažování jeho užití je nezbytné respektovat nejen kritéria, která pro jeho užití stanoví zákon, ale také základní procesní práva účastníků řízení ve smyslu § 1 a 3 o. s. ř.. V řízení, v průběhu kterého jsou obě strany aktivní, se soudy i mezi sebou komunikují, není namístě po třech letech od zahájení sporu vydat kontumační rozsudek, a to tím spíš ne za situace, kdy se zástupce žalovaného pokusil svou neúčast u jednání omluvit, byť zjevně nedostatečným způsobem. Nalézací soud zvolil postup procesně nejpohodlnější, nikoliv s ohledem na okolnosti případu nejvhodnější, přičemž takový postup nelze považovat za slučitelný se základními zásadami civilního procesu ani s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces.

Text nálezu sp. zn. IV. ÚS 3143/15 je dostupný zde.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

Infodeska.cz