Rozhodnutí NSS ve věcech soukromého provozovatele vlakové dopravy


Nejvyšší správní soud rozhodoval v tomto a minulém týdnu celkem o třech věcech týkajících se sporu mezi společností RegioJet a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Všechny tyto věci se týkají řízení vedených Úřadem s Českými drahami z důvodu údajného zneužívání dominantního postavení Českých drah na trase Praha – Ostrava. Nejvyšší správní soud ve všech třech věcech potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Ve věci sp. zn. 1 Ans 12/2013 dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že společnost RegioJet nemohla podat žalobu na ochranu proti nečinnosti Úřadu, neboť v řízení vedeném proti Českým drahám není RegioJet účastníkem řízení. Ve věcech sp.zn. 1 Afs 86/2013 a 1 Afs 87/2013 šlo o spor, zda může RegioJet nahlížet do správního spisu vedeného Úřadem. Důvodem nahlížení měl být mj. zájem společnosti na ochraně vlastních práv proti protisoutěžnímu jednání Českých drah, včetně zvažované žaloby na náhradu škody. Úřad nahlížení do spisu neumožnil, Krajský soud v Brně tato rozhodnutí zrušil a vrátil věc Úřadu k dalšímu řízení o žádosti o nahlížení. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Úřadu. Soud mj. nesouhlasil s tezí Úřadu, že pokud RegioJet ještě nepodal žalobu na náhradu škody, nelze mu umožnit přístup ke správnímu spisu.

Nelze nutit jakéhokoliv podnikatele, aby nejprve „zkusmo“ podal žalobu o náhradu škody, a následně teprve ze správního spisu zjišťoval informace o výši újmy, respektive o tom, zda nějaká újma vůbec existuje. Výklad stěžovatele by nutil podnikatele podávat v podstatě formální žaloby jen proto, aby prokázali právní zájem pro nahlížení do správního spisu. Tento výklad nejenom že nemá oporu v zákoně, ale navíc by vytvářel naprosto zbytečné náklady spojené s přípravou žaloby, platbou soudního poplatku v civilním řízení atp. Smyslem nahlížení do správního spisu přece může být též posouzení, zda určitou žalobu podat či nikoliv“, uvedl předseda senátu Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu automaticky neznamená, že Úřad musí RegioJetu umožnit nahlédnutí do správního spisu. O žádosti však musí rozhodnout v souladu se zákonem.

Informace k rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Ans 12/2013, sp. zn. 1 Afs 86/2013 a 1 Afs 87/2013.

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.1.2014
Infodeska.cz